Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Az alábbiakban közölt adatok már részben megváltoztak!

ITT olvashatod a jogszabályt és ITT találod a rövid összefoglaló anyagot!

 

 

A Kormány 87/2010. (III. 26.) Korm. Rendelete az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentéséről

 

A Kormány az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 15. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 7. § és a 11. § (1) bekezdése tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 9. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 10. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a 11. § (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. §

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 8. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alkotmány 35. § (1) bekezdés e) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon érhető el.

(2) A bejelentés megkezdésekor a bejelentőt nyilatkoztatni kell arról, hogy korábban tett-e már bejelentést.

(3) Ha a bejelentő a (2) bekezdés alapján tett nyilatkozata szerint még nem tett bejelentést, a bejelentőt tájékoztatni kell

a) a bejelentésről készített hangfelvétel megőrzésének tényéről és határidejéről, valamint

b) arról, hogy a hangfelvételt a közigazgatási hatósági vagy a bírósági eljárás szabályai alapján bizonyítékként lehet felhasználni.

(4) Azonos munkáltató tekintetében a korábbi regisztrációs szám alapján is lehet újabb bejelentést tenni, illetve a korábbi bejelentést módosítani. E lehetőségről a bejelentőt – a (2) bekezdés szerinti nyilatkoztatást, illetve a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követően – tájékoztatni kell.

(5) Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 2. § j) pontja szerinti, a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) felveszi a bejelentőnek az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 12. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, ha a bejelentő

a) tett már bejelentést, de újabb bejelentését nem korábbi regisztrációs szám alapján teszi meg, vagy

b) regisztrációs szám alapján teszi meg a bejelentést, de a regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentést nem ő tette.

 

2. § (1) Az ügyfélszolgálat az állami adóhatóság által rendelkezésére bocsátott elektronikus űrlapon rögzíti az Eftv. 12. §

(1) bekezdésében meghatározott adatokat, és tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés regisztrációs számáról, majd a telefonbeszélgetés lezárását követően – ha erre a bejelentő oldalán lehetőség van – rövid szöveges üzenetben is megküldi a regisztrációs számot.

(2) Az 1. § (4) bekezdésben meghatározott esetben az ügyfélszolgálat az (1) bekezdés alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon csak a megadott regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentésben közölt adatoktól eltérő adatokat rögzíti. A bejelentő által meg nem adott adatokat az ügyfélszolgálat azzal a bejelentéssel azonos tartalommal rögzíti, amely alapján a regisztrációs számot előállították.

 

3. § Az ügyfélszolgálat hivatali kapun keresztül haladéktalanul továbbítja az elkészített elektronikus dokumentumot az állami adóhatóság részére. Az állami adóhatóság az elektronikus dokumentum hozzá történő megérkezéséről visszaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára.

 

4. § (1) Az ügyfélszolgálat a nála létrejövő adatállományokat – beleértve a digitális hangfelvételt is – titkosított fájlrendszerben menti, és kizárólag védett környezetben tárolja. Az adatok törlése azok különleges mintákkal történő felülírásával történik.

(2) Az ügyfélszolgálat a hangfelvétel törlésével egyidejűleg törli a hangfelvétel alapján rögzített adatokat.

 

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. és 9. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

 

6. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Feszr.) a következő 3. §-sal egészül ki:

„3. § (1) Azok a munkáltatók, amelyek nem tartanak fenn szolgálatot, továbbá a regionális munkaügyi központok, a települési önkormányzatok és a szakképző intézmények a jogszabályban meghatározott feladatok elvégzése ellenében – a díj mértékére vonatkozó jogszabályi elő írás vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodásuk hiányában – az 1. mellékletben meghatározott ajánlott térítési díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.

(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg.”

 

7. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:

„15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 3000 Ft/fő/eset.”

 

8. § A közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének d) pontjában a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szöveg lép.

 

9. § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szöveg lép.

 

10. § Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a „Központi ügyfélszolgálat” alcímben a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § A központi ügyfélszolgálat jogszabály által meghatározott feladatai ellátása érdekében a 12. § (2) bekezdésében meghatározotton túl további helyi díjazású tarifával hívható hívószámot határozhat meg.”

 

11. § (1) Hatályát veszti a Feszr. 2. § (6) bekezdése, valamint 1. melléklete 1.1.2 pont 4. alpontja.

(2) Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „ , munkaegészségügy” szövegrész.

(3) A 6–10. §, valamint ez a § 2011. január 2-án hatályát veszti.

 

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

 

 

 

 

 

 


Erről a témáról, rengeteg hasznos részletet megtudhatsz, ha beregisztrálsz a Munkaügyi Fórumba  és megkérdezed a téma szakértőit. 
Regisztrálj MOST!