Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Ez már egy archív dokumentum.
Hatályos, friss információkról érdeklődjön a
Fórumban.

 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter
39/2011. (XII . 29.) KIM rendelete

az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. elfogadóhely: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 87. pontjában meghatározott kibocsátóval (a továbbiakban: kibocsátó) szerződéses jogviszonyban álló, fogyasztásra kész ételt forgalmazó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet;
2. juttató: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 18. pontja szerinti kifizető, aki az Szja tv. alapján Erzsébet-utalvány (a továbbiakban: utalvány) formájában nyújt juttatást;
3. utalvány-nyilvántartás: a kibocsátó által vezetett, a juttató által az utalványos számára biztosított utalványok
a) juttatónként és
b) utalványosonként,
egyedi beazonosíthatósággal, egységes rendszerben vezetett nyilvántartása;
4. utalványos: az a természetes személy, aki az Szja tv. alapján a juttató által juttatott utalvánnyal rendelkezik.

2. Általános szabályok

2. §

Egy utalványosnak egy adóév alatt több juttató is juttathat utalványt.

3. §

(1) Az utalvány formájában nyújtott juttatás során a juttató a kibocsátótól papíralapú utalványokat vagy elektronikus utalványokat vásárol. Elektronikus utalvány kibocsátása esetén a juttató azt a kibocsátótól megrendelt elektronikus utalványkártyán keresztül biztosítja az utalványos számára.
(2) Az utalvány elektronikuspénz tárolására, közvetlen fizetési művelet végrehajtására nem alkalmas, készpénzre, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre át nem váltható.

4. §

Az adott naptári évben juttatott utalványokat a következő naptári év december 31-ig lehet felhasználni.

5. §

(1) A kibocsátó az elfogadóhelyekkel az üzletszabályzatában meghatározott feltételekkel köt szerződést. Az elfogadóhelyek listáját a kibocsátó a honlapján teszi közzé.
(2) A kibocsátó az üzletszabályzat elfogadóhelyekre vonatkozó feltételei meghatározásához javaslattételi jogkörrel rendelkező, az üzletszabályzatban meghatározott összetételű, legfeljebb hét tagú Tanácsadó Testületet állíthat fel.

6. §

A kibocsátó az utalvány és az elektronikus utalványkártya előállítására, forgalmazására, beváltására közreműködőt vehet igénybe.

3. Papíralapú utalvány

7. §

(1) A papíralapú utalvány kötelező tartalmi eleme:
a) az „Erzsébet-utalvány” elnevezés,
b) a beváltási érték forintban kifejezve,
c) az utalvány felhasználhatóságának köre,
d) annak a ténynek a feltüntetése, hogy az utalvány készpénzre, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre át nem váltható,
e) a felhasználhatóság lejáratának időpontja,
f) a kibocsátó megnevezése és elérhetősége,
g) az utalvány vonalkódja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az utalványon feltüntethető olyan további tartalmi elem is, amelyet a kibocsátó szükségesnek tart.

8. §

A papíralapú utalványt több eltérő, de száz forinttal osztható beváltási értékre kell kibocsátani.

9. §

Az elfogadóhely által elszámolásra továbbított papíralapú utalványt a kibocsátó az üzletszabályzatában meghatározott eljárási rendben váltja be.

4. Elektronikus utalvány

10. §

Elektronikus utalvány kibocsátása esetén a juttató egyedi műanyag azonosítót, elektronikus utalványkártyát igényel a kibocsátótól. Az elektronikus utalványkártya az elfogadóhelyi terminál által olvasható; azon keresztül elektronikus információcsere útján az elektronikus utalványoknak a rendszerben nyilvántartott rendelkezésre álló összege ellenőrizhető.

11. §

(1) Elektronikus utalványkártya esetén a kibocsátó a juttató megrendelése alapján, elektronikus utalvány-nyilvántartást nyit, amelyben nyilvántartja – több juttatótól származó elektronikus utalvány esetén valamennyi juttatótól származó elektronikus utalvány alapján – az elektronikus-utalvány naprakész egyenlegét.
(2) Az elektronikus utalvány-nyilvántartásban fel kell tüntetni a 7. § (1) bekezdés a)–f) pontjában foglaltakat.

12. §

(1) Az elektronikus utalvány beváltása az elfogadóhelyen elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon vagy a kibocsátó által kialakított központi internetes felületen keresztül történhet.
(2) Az elektronikus utalványkártya használatakor az elfogadóhely az elfogadott elektronikus utalványt a kibocsátónak elektronikusan továbbítja, ami alapján a kibocsátó azt beváltja.

13. §

(1) Elektronikus utalvány esetén a kibocsátó köteles biztosítani az utalványos részére
a) az elektronikus utalvány-nyilvántartás forgalmának és egyenlegének egyedi tranzakció és forgalmi időszaki bontásban történő internetes, valamint
b) az elektronikus utalvány-nyilvántartás egyenlegének telefonos lekérdezését.
(2) Elektronikus utalvány esetén a kibocsátó köteles postai úton vagy az utalványos hozzájárulása esetén elektronikus úton értesítést küldeni az utalványos részére minden alkalommal, amikor a juttatótól az elektronikus utalvány-nyilvántartásra juttatás érkezik.

14. §

(1) A kibocsátó az elektronikus utalvány-nyilvántartást megszüntetheti, és a kártyát visszavonhatja, ha a nyilvántartás huszonnégy hónapon keresztül nem tartalmaz érvényes, még felhasználható elektronikus utalványt. Az elektronikus utalvány-nyilvántartás megszüntetéséről és az elektronikus utalványkártya visszavonásáról a kibocsátó előzetesen, a visszavonást és a megszüntetést megelőzően legalább hatvan nappal köteles tájékoztatni az utalványost.
(2) Az elektronikus utalványkártya lejárati ideje minimum három év. A huszonnégy hónapnál rövidebb időközönként nyújtott juttatás esetén a kibocsátó köteles lejáratkor új elektronikus utalványkártyát biztosítani.

5. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

16. §

(1) 2012. december 31-ig elfogadóhelynek minősül a melegkonyhás vendéglátóhely is.
(2) A 2012. évben kibocsátott utalványokat olyan tartalommal kell kibocsátani, hogy az (1) bekezdésben szereplő felhasználási mód is megismerhető legyen.

17. §

A 16. § 2013. január 1. napján hatályát veszti.


Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter