Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Ez már egy archív dokumentum.
Hatályos, friss információkról érdeklődjön a
Fórumban.

 

A pénzügyminiszter 8/2010. (III. 18.) PM rendelete a fel nem használt közteherjegyek forgalomból történő kivonásával, értékének megtérítésével, valamint a közteherjegyek selejtezésével kapcsolatos eljárási és elszámolási szabályokról

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 15. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §

A közteherjegy forgalomba hozataláról, a közteherjeggyel kapcsolatos eljárási, forgalmazási és elszámolási szabályokról szóló 29/1997. (IX. 3.) PM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott közteherjegyek (a továbbiakban: közteherjegyek) előállítása és forgalmazása e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik.

2. §

(1) A fel nem használt közteherjegyek értékének visszatérítését a kérelmező a közteherjegyek benyújtásával, valamint a vásárlását (megszerzését) igazoló számla vagy egyéb okirat bemutatásával – postai úton előterjesztett kérelem esetén benyújtásával – az állami adóhatóságnál 2010. szeptember 30-i jogvesztő határidőig az állami adóhatóság erre a célra rendszeresített nyomtatványán személyesen vagy postai úton kérheti.
(2) Az (1) bekezdésben említett nyomtatvány tartalmazza a kérelmező azonosításra alkalmas adatait (név, lakóhely vagy székhely, adóazonosító jel vagy adószám), az átadott (beküldött) közteherjegyek címletét és darabszámát, együttes összegét, valamint a számla (okirat) számát, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kérelmezőnek köztartozása nincs, és kéri a közteherjegy értékének megfelelő összeg kiutalását, továbbá – pénzforgalmi számla nyitására nem köteles magánszemély kérelmező esetén – a visszafizetés módjára vonatkozó nyilatkozatot (belföldi fizetési számlára történő átutalás vagy készpénzfizetés kézbesítése).
(3) Postai úton előterjesztett kérelem esetén a nyomtatványhoz külön, zárt, a lezárására szolgáló felületen a kérelmező által aláírt borítékba helyezve kell a közteherjegyeket mellékelni.

3. §

(1) A 2. § (3) bekezdése szerint lezárt borítékot az adóhatóság legalább két köztisztviselőjének együttes jelenlétében kell felbontani.
(2) A benyújtott közteherjegyeket – személyes megjelenés esetén a kérelmező jelenlétében, postai úton előterjesztett kérelem esetén az adóhatóság legalább két köztisztviselőjének jelenlétében – UV-lámpával is meg kell vizsgálni.
(3) Postai úton előterjesztett kérelem esetén a közteherjegyet tartalmazó zárt boríték felbontásáról és a közteherjegyek vizsgálatáról jegyzőkönyvet kell készíteni.
(4) Személyes megjelenés esetén csak akkor kell jegyzőkönyvet készíteni, ha
a) feltételezhető, hogy a közteherjegy hamis vagy hamisított,
b) a közteherjegy elválasztott részekből van összeillesztve, vagy
c) a közteherjegy állapotából korábbi használatra lehet következtetni.
A jegyzőkönyvben a kérelmező észrevételeit is fel kell tüntetni. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a kérelmezőnek át kell adni.
(5) Szükség esetén 5 napon belül további vizsgálat lefolytatását kell kezdeményezni a korábbi forgalmazó bevonásával.
Amennyiben a vizsgálat alapján ennek előfeltételei fennállnak, a büntetőjogi felelősségre vonást haladéktalanul kezdeményezni kell.
(6) Az adóhatóság az ügyszámot a nyomtatvány eredeti példányán feltünteti, és a nyomtatványról másolatot készít, melyen a közteherjegyek, valamint a számláról (okiratról) általa készített másolati példány átvételét igazolja, és ezt a kérelmező részére visszaadja, illetve a számla (okirat) eredeti példányával, valamint a közteherjegyeket tartalmazó boríték felbontásáról készült jegyzőkönyvvel együtt 5 napon belül az ügyfél részére visszaküldi.
(7) Az állami adóhatóság a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetek kivételével a közteherjegyeket – személyes megjelenés esetén a kérelmező jelenlétében – felülbélyegzéssel érvényteleníti. A felülbélyegzés napját is jelző hivatalos bélyegzőlenyomatnak a közteherjegyek mindegyikét érintenie kell.

4. §

(1) Az állami adóhatóság a közteherjegyek értékének visszatérítését a közteher-fizetési – ideértve a járulék- (tagdíj-) és adóelőleg-fizetési – kötelezettség teljesítésére meghatározott beszedési számla terhére teljesíti. Visszatérítésre kizárólag a beszedési számlára érkezett befizetések magánnyugdíj-pénzári tagdíjjal csökkentett összegéből kerülhet sor.
(2) Nincs helye visszatérítésnek, ha
a) a 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetekben bűncselekmény elkövetését bíróság jogerős ítélete megállapítja, vagy
b) a közteherjegy csonka, kivéve a kizárólag a perforációt érintő, legfeljebb a közteherjegy egyik oldalán található, a közteherjegyek elválasztásával esetlegesen keletkező hiányosságot.

5. §

(1) Az állami adóhatóság az átvett közteherjegyekről olyan nyilvántartást vezet, mely kérelmezőnként tartalmazza címletenként és összesen az átvett közteherjegyek értékét és darabszámát, a közteherjegy vásárlását (megszerzését) igazoló számla (okirat) sorszámát, a kérelem benyújtásának időpontját, az ügyszámot, valamint a 3. § (3)–(5) bekezdése szerinti jegyzőkönyv számát, és a megtett intézkedés megnevezését.
(2) Az állami adóhatóság 2010. december 30-ig az (1) bekezdés szerinti nyilvántartása összesített adataiból jelentést készít az adópolitikáért felelős miniszter részére.

6. §

(1) A 2. § alapján az állami adóhatósághoz visszatérítésre benyújtott közteherjegyeket az 3. § (5) bekezdése szerinti vizsgálatokat követően – azon közteherjegyek kivételével, amelyekkel összefüggésben a visszatérítés kizárt – jegyzőkönyv felvétele mellett át kell adni a forgalmazónak.
(2) Az előállított, de forgalomba nem került közteherjegyeket, valamint az állami adóhatóság által átadott közteherjegyeket selejtezési eljárásban 2010. december 30-ig meg kell semmisíteni.
(3) A selejtezés kizárólag az adópolitikáért felelős miniszter engedélyével történhet. A selejtezést az e célra szervezett, a korábbi forgalmazó és az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium munkatársaiból álló bizottság végzi.
(4) A selejtezési bizottság a selejtezés feltételeinek fennállását és a selejtezendő mennyiség tételes számbavételét, valamint a selejtezés módját, a selejtezési eljárásban részt vevő és a megsemmisítésért felelős személyek nevét rögzítő jegyzőkönyv felvétele mellett az (1) bekezdés szerinti közteherjegyeket elégetéssel vagy bezúzással semmisíti meg.

7. §

E rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

8. §

(1) Hatályát veszti az R.
(2) E rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

Erről a témáról, rengeteg hasznos részletet megtudhatsz, ha beregisztrálsz a Munkaügyi Fórumba  és megkérdezed a téma szakértőit. 
Regisztrálj MOST!