Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

A munkáltató jogosult – a biztosítás fennállása alatt – betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevétele okán a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezni.

A keresőképtelenség felülvizsgálata

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálását a mindenkor érvényes szakmai irányelvek szerint kell végezni.

A keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását az ellenőrző főorvos ellenőrzi.

  • Az ellenőrző főorvos az ellenőrzés keretében jogosult:
  • a beteg vizsgálatára, a kezelőorvos jelenlétében a beteg tartózkodási helyén is,
  • a betegdokumentációba történő betekintésre,
  • szükség szerint a beteg szakorvosi vizsgálatra utalására,
  • a keresőképtelenség, illetve a keresőképesség tényének megállapítására,
  • javaslatot tenni a táppénz folyósítás megszüntetésére a táppénzfolyósító szerv felé,
  • valamint a fenti eljárásai során a megállapításait a betegdokumentációban rögzíteni.

Amennyiben a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy az ellenőrző főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében a beteget a területileg illetékes FOB (főorvosi bizottság) elé utalja.

A FOB a döntését a rendelkezésére álló orvosi dokumentáció alapján hozza meg. Szükség esetén a beteget vizsgálatra berendelheti, a fekvőbeteget az ápolás helyén megvizsgálhatja.

A FOB naponta ülésezik, és a döntése végleges. A FOB a beteg keresőképtelenségéről hozott döntését a vizsgálat lezárásával egyidejűleg írásban közli.

Felülvizsgálat kezdeményezése

A munkáltató jogosult – a biztosítás fennállása alatt – betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevétele okán a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezni. Ez irányú szándékát levélben, e-mailben — a felülvizsgáltatni kívánt biztosított adatainak megjelölésével (név, lakcím, TAJ szám, születési dátum, anyja neve a felülvizsgálat kérésének oka)— jelezheti a keresőképtelen állományba tartó orvos, szolgálat szerint illetékes Területi Hivatalnál.

A fentiek mellett meg kell adni a munkáltató adatait (neve, címe adószáma, aláírási jogkörrel rendelkező személy neve, postai és telefonos elérhetősége) is.

A felülvizsgálat elvégzéséért a munkáltató 15.800,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. (népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 2. §. (1) bek.)

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére a hivatal a bankszámla számot megadja és arra a bankszámlára kell a befizetést teljesíteni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni ”keresőképtelenség felülvizsgálata” megnevezést valamint a keresőképtelen személyek TAJ számát.). Az eljárási díj befizetését követően a befizetést igazoló bizonylat másolatát el kell juttatni az OEP Területi Hivatalához. A bejelentéstől, már vizsgálja az egészségbiztosítási pénztár a keresőképtelenséget, de helyszíni ellenőrzést csak a díj beérkezését követően tart. A vizsgálat eredményéről írásban értesítik a felülvizsgálatot kezdeményező munkáltatót.

A felülvizsgálat kezdeményezése ellenére a betegszabadságra járó távolléti díjat, vagy a táppénzt a keresőképtelenség fennállása alatt folyósítani kell.

Forrás: adonet.hu