Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

2016. évi XXIII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról

 

1.§  (1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
            6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
           „(1) Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a
           lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg."

       (2) A Kertv. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
            „(3) December 24-én - a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág-,
           az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú
           vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az üzemanyagtöltő állomáson
           belül működő üzletek kivételével - az üzletek 14 óráig tarthatnak nyitva."

       (3) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
            „(4) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete -
            a helyi sajátosságok figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja
            a)    az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint
            b)    a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi,
                   illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő -
                   a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó -
                   többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat."

      (4)  A Kertv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
            „(5) A kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból - a lakók egészséges
            életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében - a külön
            jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai
            (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében
            a kereskedelmi hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező
            éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el."

      (5)  A Kertv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
            „(5) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat
            képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott
            terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az üzletek éjszakai
            (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, a felügyeleti díjra vonatkozó
            részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás
            módját, valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben
            szabályozza."

      (6)  Hatályát veszti a Kertv. 6. § (1a) és (1b) bekezdése.

 

2.§ (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
          101. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

          „(1) Vasárnapra rendes munkaidő

          a)    a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
          b)    az idényjellegű,
          c)    a megszakítás nélküli,
          d)    a több műszakos tevékenység keretében,
          e)    a készenléti jellegű munkakörben,
          f)    a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
          g)    társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás
                 nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges
                 munkavégzés esetén,
          h)    külföldön történő munkavégzés során, valamint

          i)     a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet,
                 a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai
                 szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló
                 számára osztható be."

     (2) Az Mt. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

          „140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék
          (vasárnapi pótlék) jár,

         a)     ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a
                 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján
                 kötelezhető, továbbá
         b)     a rendkívüli munkaidőre

         ba)    a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott munkavállalónak,
         bb)    ha a munkavállaló a 101. § (1) bekezdés alapján rendes munkaidőben történő
                 munkavégzésre nem kötelezhető.

         (2)    A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén
                 száz százalék bérpótlék illeti meg.
         (3)    A (2) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a
                 vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén."

 

3.§    Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

4.§    Hatályát veszti

 

        a)    a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló
               2014. évi CII. törvény, valamint
        b)    a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő
               nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm.
               rendelet.

 

Áder János s. k.,

köztársasági elnökKövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke