Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs


T/10171 szamú

törvényjavaslat

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó

egyes törvények módosításáról

 

 

 

 Előadó: Rogán Antal

miniszterelnök kabinetfőnöke

 Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

 

 

Budapest, 2016. április

 

 

 

 


2016. ... évi törvény

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó

egyes törvények módosításáról

1. § (1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg."

(2) A Kertv. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) December 24-én - a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek kivételével - az üzletek 14 óráig tarthatnak nyitva."

(3) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete - a helyi sajátosságok figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja

a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint

b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő - a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó - többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat."

(4) A Kertv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból - a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében - a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a kereskedelmi hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el."

(5) A Kertv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő­testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, a felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza."

(6) Hatályát veszti a Kertv. 6. § (1a) és (1b) bekezdése.

2. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 101. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) Vasárnapra rendes munkaidő

a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,

b) az idényjellegű,

c) a megszakítás nélküli,

d) a több műszakos tevékenység keretében,

e) a készenléti jellegű munkakörben,

f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,

g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,

h) külföldön történő munkavégzés során, valamint

i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál

foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be."

(2) Az Mt. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár,

a) ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető, továbbá

b) a rendkívüli munkaidőre

ba)a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott munkavállalónak,

bb)   ha a munkavállaló a 101. § (1) bekezdés alapján rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető.

(2) A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén."

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti

a) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, valamint

b) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet.

 

 

 

Általános indokolás

A vasárnapi munkavégzés tilalma a kiskereskedelmi szektorban egy éve van érvényben.

A szabályozás bevezetését a kormány azért támogatta, mert egyetért azzal az alapelvvel, hogy vasárnap senkit se lehessen munkára kényszeríteni. A kormány számára 2015-ben ezzel párhuzamosan fontos cél volt, hogy a kiskereskedelmi forgalom ne csökkenjen, a foglalkoztatottság nőjön, és a forgalom a multinacionális cégek felöl a kisebb kereskedelmi egységek felé terelődjön.

Ezeket a célokat sikerült elérni, hiszen a kiskereskedelmi szektorban 2015 márciusa óta egyetlen munkavállalót se lehetett munkavégzésre kényszeríteni. A kiskereskedelmi szektor forgalma 2015-ben 5,6%-kal, tehát az átlagos gazdasági növekedés mértéke fölött emelkedett. A szektor növekedése 2016 januárjában és februárjában folytatódott. A kiskereskedelmi forgalomban a 2500 nm feletti üzletek piaci részesedése némileg csökkent, az ennél kisebbeké pedig nőtt. A kiskereskedelemben alkalmazásban állók száma 2015-ben éves átlagban több mint 3000 fővel növekedett, azaz többen dolgoztak az ágazatban az egy évvel korábbinál. A kiskereskedelmi szektorban továbbra is munkaerőhiány van, 2016 márciusában a 6 ezret meghaladta a be nem töltött álláshelyek száma.

A vasárnapi munkavégzés tilalma azonban az embereket megosztó intézkedésnek bizonyult. Sokan vannak az ellenzői, és nem kevesen próbálnak politikai tőkét kovácsolni magunknak a megszületett törvény kapcsán.

A kormány számára fontosak az elemzések, fontosak a vélemények, de a legfontosabb, hogy hogyan gondolkodnak a vasárnapi munkavégzés tilalmának elmúlt egy évéről a magyar emberek. Meg kell állapítanunk, hogy az elmúlt egy esztendőben a vasárnapi munkavégzés tilalma továbbra is megosztó téma maradt, minden eredmény ellenére az embereket nem sikert meggyőznünk.

Mivel a vasárnapi munkavégzés tilalma kapcsán népszavazásra kerülhet sor, fontos mérlegelnünk, hogy milyen "történelmi helyzetben kerül sor népszavazásra egy ilyen kérdésben. A kormány számára ma a legfontosabb kérdés a Brüsszel által szorgalmazott kényszerbetelepítés elleni egységes fellépés. Sokak számára az a cél, hogy a kényszerbetelepítés elleni egységes nemzeti fellépést megakadályozzák. Ezt megengedni felelőtlenség lenne.

A fentieket mérlegelve a kormány arra tesz javaslatot az országgyűlésnek, hogy a kiskereskedelmi szektorbán történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt vonja vissza, és a szabályozás tekintetében mindenben állítsa vissza a 2015. március 14-i állapotot.

 

 

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

 

Az általános indokolásban megfogalmazottak végrehajtása érdekében szükséges, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezése.

A 3. §-hoz

A § a törvény hatálybalépéséről rendelkezik.

A 4. §-hoz

A § a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, valamint a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.