Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Az alábbiakban közölt adatok már részben megváltoztak!
Kattintson ide a hatályos jogszabály megtekintéséhez.

 

A Kormány 135/2012. (VI . 28. ) Korm. rendelete

egyes kormányrendeleteknek az új munka törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) és (3) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés f) pont fc) alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés f) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 10. és 11. alcím tekintetében a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében,
a 12. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés p) pontjában,
a 13. alcím tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában,
a 15. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 16. alcím tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 34. §-ában,
a 17. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 18. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében,
a 19. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (5) bekezdésében,
a 20. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és c) pontjában,
a 21. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jogosultat keresetkiegészítésként a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti távolléti díjának 50%-a illeti meg.”

(2) Az R1. 5/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelemhez mellékelni kell a munkáltató igazolását a kérelmező eredeti, föld alatti bányamunka körébe eső munkaköréről, annak időtartamáról, jelenlegi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyáról, munkaköréről, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti távolléti díj összegéről. A munkáltató az igazolást a keresetkiegészítést kérelmező erre irányuló kérelmétől számított nyolc napon belül köteles kiadni.”

(3) Az R1. 8/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre módosul:
„(2) Az e rendelet alapján 2012. július 1-jét megelőzően megállapított keresetkiegészítés összegének tekintetében e rendelet 2012. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

2. §

(1) A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„[A Kjt. 54. § (3) bekezdéséhez, 85. § (2) bekezdés c) pontjához, az Mt. 55. § (1) bekezdés k) pontjához, 146. § (2) bekezdéséhez és a Kt. 94. § (3) bekezdés l) pontjához]”

(2) Az R2.
a) 11/A. § (4) bekezdésében az „az Mt. 127. §-ának (2)–(3) és (6)–(7) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 108. § (1) bekezdésében, 113. § (2) bekezdés c) pontjában és 113. § (5) bekezdésében”,
b) 11/A. § (6) bekezdésében az „Az Mt. 127. §-ában” szövegrész helyébe az „Az Mt. 108., 109. és 113. §-ában”,
c) 11/C. § (1) bekezdésében az „Az Mt. 129. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az Mt. 110. § (2) bekezdésében”,
d) 11/D. §-át megelőző alcímében az „[Az Mt. 119. §-ának (3) bekezdéséhez és 128. §-ának (2) bekezdéséhez]” szövegrész helyébe az „[Az Mt. 99. § (2)–(4) bekezdéséhez]”,
e) 16. § (10) bekezdésében az „az Mt. 147. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 143. § (1) bekezdése” szöveg lép.

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. §-ában az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szöveg lép.

4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

4. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 48. §-ában az „A Munka Törvénykönyvének 193/C. §-a a) pontjában” szövegész helyébe az „A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 214. § (1) bekezdés a) pontjában” szöveg lép.

5. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. § A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdésében az „az Mt. 162. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 285. § (2) bekezdésében” szöveg lép.

6. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló
113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

6. § A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti” szöveg lép.

7. A központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

7. § A központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontjában az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szöveg lép.

8. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló
118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. §

(1) A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„i) közhasznú kölcsönző: helyi vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek társulása, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-a szerinti közhasznú szervezet.”

(2) Az R3.
a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában az „az Mt. 193/C. § a) pontjában” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés a) pontjában”,
b) 2. § (1) bekezdés f) pontjában az „az Mt. 193/C. § b) pontjában” szövegrész helyébe az „az Mt. 214. § (1) bekezdés b) pontjában”,
c) 2. § (1) bekezdés g) pontjában az „az Mt. 193/C. § c) pontjában” szövegrész helyébe az „az Mt. 214. § (1) bekezdés c) pontjában”,
d) 3. § (2) bekezdésében az „az Mt. 193/D. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Mt. 215. § (1) bekezdésében”
szöveg lép.

9. A nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

9. § A nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
a) 16. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény”,
b) 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény” szövegrész helyébe az „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény”,
c) 17. § nyitó szövegrészében a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 98. §-a szerinti igazolást” szövegrész helyébe a „munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolást”
szöveg lép.

10. A közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről szóló
123/2006. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása

10. § A közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről szóló 123/2006. (V. 19.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyve 72. §-ában” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 34. és 35. §-ában” szöveg lép.

11. A szociális szövetkezetekről szóló
141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § A szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az a) „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben”,
b) „az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvényben” szövegrész helyébe az „az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben”
szöveg lép.

12. Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 1. § f) pontjában az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény”,
b) 2. § (1) bekezdésének b) pontjában az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény”
szöveg lép.

13. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló
342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

13. § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „– a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 21. §-ának (5) bekezdése szerint –” szövegrész helyébe az „– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 270. § (2) bekezdés b) pontja szerint –” szöveg lép.

14. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

14. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ában az „A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)” szövegrész helyébe az „A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szöveg lép.

15. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

15. §

(1) A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„g) alapbér: az Mt. 136. §-ában meghatározott adózás előtti (bruttó) bér és a szociális hozzájárulási adó;”

(2) Az R4. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem nyújtható az e rendeletben meghatározott támogatás a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 106. §-a, 150. §-a, valamint az Mt. 214. § (1) bekezdés a) pontja, 146. § (1) és (2) bekezdése szerinti foglalkoztatáshoz.”

(3) Az R4. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem nyújtható az e rendeletben meghatározott támogatás az Mt. 53. §-a, 214. § (1) bekezdés a) pontja, 146. § (1) és (2) bekezdése szerinti foglalkoztatáshoz.”

(4) Az R4.
a) 1. § c) pont ca) alpontjában a „kormánytisztviselői jogviszony” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszony”,
b) 1. § f) pontjában az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 117/B. §-ában” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. §-ában”,
c) 1. § i) pontjában az „az Mt. 82. §-a” szövegrész helyébe az „az Mt. 58. §-a”,
d) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „annak járulékai” szövegrész helyébe az „a szociális hozzájárulási adó”,
e) 4. § (3) bekezdésében az „a kieső munkaidejére járó személyi alapbérének 80 százalékáig, valamint annak járulékáig terjedhet” szövegrész helyébe az „a kieső munkaidejére járó alapbérének 80 százalékáig, valamint a szociális hozzájárulási adóig terjedhet”,
f) 5. § (2) bekezdésében a „regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről szóló rendelet”,
g) 5. § (3) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. § (7) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben,”
h) 5. § (4) bekezdésében az „Flt. 16–16/A. §-ában” szövegrész helyébe az „Flt. 16. §-ában”,
i) 5. § (6) bekezdésében a „rendkívüli felmondása” szövegrész helyébe az „azonnali hatályú felmondása,” szöveg, a „rendes felmondása” szövegrész helyébe a „felmondása”
szöveg lép.

16. Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

16. §

(1) Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az üzemi tanács megválasztásához felhasznált szavazólap tartalmazza:)
„a) a munkáltató megnevezését, illetve az önálló telephely, részleg megjelölését;”

(2) Az R5. 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az üzemi tanács megválasztásához felhasznált szavazólap tartalmazza:)
„e) az Mt. alapján a munkáltatónál, illetve önálló telephelyen történő választás esetén az adott telephelyen megválasztható üzemi tanácstagok számát, valamint arra való utalást, hogy érvénytelen a szavazat, ha a szavazólapon ennél több személyt jelöltek meg.”

(3) Az R5. 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelentés tartalmazza:)
„c) az önálló telephely, részleg megjelölését;”

(4) Az R5. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adatszolgáltatás a Hivatal honlapján elérhető Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer keretében működő „Üzemi tanács elektronikus adatgyűjtő rendszer”-en keresztül történik.”

(5) Az R5. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„b) az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megkeresésére az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az érdekképviselet egyes jogosultságainak gyakorlásához szükséges pontszám meghatározása, az érdekképviselet ágazati reprezentativitás feltételeinek, illetve a kollektív szerződés kiterjesztéséhez szükséges, ágazatisággal összefüggő feltételnek való megfelelés megállapítására irányuló eljárás céljából nemzetgazdasági ági, ágazati – alágazati, szakágazati – összesítést végez.”

(6) Az R5. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A redukált szavazatok számát az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 26. § 10. pontja szerint kell megállapítani. A számításban a kérelem, illetve megkeresés beérkezésének időpontját megelőző öt teljes naptári évben tartott üzemi tanácsi választásról szóló jelentés adatait kell figyelembe venni. Ha ugyanazon munkáltatónál, telephelyen vagy részlegnél tartott választásról a számbavételi időszak alatt több jelentés érkezett be, a számításban a későbbi jelentést kell figyelembe venni. Ha az Mt. 242. § (1) bekezdése alapján közös jelöltállításra került sor, a szavazatok számát egyenlően kell megosztani a jelölők között.”

(7) Az R5. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A választáson részt vettek arányát a nemzetgazdasági ágban, ágazatban – alágazatban, szakágazatban – legalább tizenöt főt foglalkoztató munkáltatóknál alkalmazásban állók összlétszámához képest kell megállapítani. A számítást úgy kell elvégezni, hogy a 6. § (3) bekezdése alapján figyelembe vett jelentések szerint a választáson részt vettek nemzetgazdasági ági, ágazati – alágazati, szakágazati – összlétszámát el kell osztani a megelőző öt teljes naptári évben a nemzetgazdasági ágban, ágazatban – alágazatban, szakágazatban – a tizenöt főnél többet foglalkoztató munkáltatóknál alkalmazásban állók évi átlagos állományi létszámával és meg kell szorozni százzal. Az alkalmazásban állók évi átlagos állományi létszámára nézve a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott adatot kell figyelembe venni. Amennyiben az adatkérés időpontjában az azt megelőző naptári évre vonatkozó adat még nem áll rendelkezésre, a számítási időszaknak az adatkérés időpontját megelőző második, harmadik és negyedik teljes naptári évet kell tekinteni azzal, hogy a 2010. évet megelőző év adata nem vehető figyelembe.
(2) A nemzetgazdasági ági, ágazati – alágazati, szakágazati – összesítésnél több, különböző ágazatba besorolt munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet jelöltjeire leadott szavazatok közül csak azok vehetők figyelembe, amelyeket az adott nemzetgazdasági ágba, ágazatba – alágazatba, szakágazatba – besorolt munkáltatónál történt üzemi tanácsi választási jelentés tartalmaz.”

(8) Az R5. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A beérkezett jelentéseket a beérkezésüktől számított ötödik év utolsó napjával archiválni kell.”

(9) Az R5.
a) 1. §-ában az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 43. § (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 236. § (1) bekezdésében”,
b) 3. § (1) bekezdésében az „az Mt. 43. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 236. § (1) és (2) bekezdése”,
c) 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „az Mt. 45. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 237. § (1) bekezdése” szöveg lép.

17. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

17. §

(1) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában e rendeletet megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és munkavállalóra.”

(2) Az R6.
a) 1. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)”,
b) 4. § c) pontjában az „az Mt. 139. § (2) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe az „az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója”
szöveg lép.

18. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

18. § A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „személyi alapbér” szövegrész helyébe az „alapbér”,
b) 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „[Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 117/B. § (2) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (4) bekezdés]”,
c) 2. § (4) bekezdés b) pontjában az „[Mt. 117/B. § (3) bekezdés]” szövegrész helyébe az „[Mt. 92. § (2) bekezdés]”,
d) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „személyi alapbéren” szövegrész helyébe az „alapbéren”
szöveg lép.

19. A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló
299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

19. §

(1) A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, amennyiben a munkaidő mértékének megváltozása jogszabályi rendelkezés módosításán alapul.”

(2) Az R7. 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1)–(3) bekezdés 2012. július 1-jétől történő alkalmazása során személyi alapbér emelésen alapbéremelést, a (6) bekezdés 2012. július 1-jétől történő alkalmazása során a személyi alapbéren alapbért kell érteni.”

20. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló
323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

20. §

(1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaügyi központ élén igazgató áll. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek segítik.”

(2) Az R8. 15. § (3) bekezdésében az „A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 106/A–106/B. §-ában – a 106/A. § (1) bekezdésének e) pontját kivéve –” szövegrész helyébe az „A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 295. és 296. §-ában – a 295. § (1) bekezdés e) pontját kivéve –” szöveg lép.

21. A bedolgozók foglalkoztatásáról szóló
24/1994. (II. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

21. § Hatályát veszti a bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 24/1994. (II. 25.) Korm. rendelet.

Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. július 1. napján lép hatályba és ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 15. § (3) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.


Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök