Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Általános szerződési feltételek

 

A Munkaügyi Fórum Kft. által köttetett közvetítői szerződésekhez a Munkaidőkeret kalauz 2.0 könyv megrendelése kapcsán

Jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban: ÁSZF - kerülnek alkalmazásra mindazon, a Munkaügyi Fórum Korlátolt Felelősségű Társaság által valamely harmadik személlyel kötött ún. közvetítői szerződés tekintetében, melyben a jelen ÁSZF alkalmazását a szerződő felek kikötötték.

 1. Meghatározások
 2. A Megbízott a Megbízóval írásbeli Közvetítői Szerződést köt.
 3. A Közvetítői Szerződés azon a napon jön létre, amelyiken a Közvetítő Szerződést az Megbízó és a Megbízott erre felhatalmazott képviselője aláírja.
 4. A Közvetítői Szerződés alapján a Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a Munkaügyi Fórum útján, a Közvetítői Szerződésben meghatározott keretek között, Szolgáltatási Szerződés létrejötte érdekében, a Megbízó javára közvetítői tevékenységet folytasson.
 5. A Közvetítői Szerződés keretében a Megbízott biztosítja, hogy a honlap felületén
  1. a Munkaidőkeret Kalauz 2.0 megjelenjen;
  2. a Szolgáltatási Szerződés létrejöjjön;
  3. a Szolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében továbbítja a megrendelés adatait a Megbízónak;
  4. A Megbízó a Megbízott Közvetítői Szerződés szerinti tevékenységéért a jelen ÁSZF és a Közvetítői Szerződés szerinti feltételekkel díj fizetésére köteles.
  5. A Megbízó biztosítja, hogy a Munkaidőkeret Kalauz 2.0 termék a Megrendelő számára biztosított.
  6. A Megbízó a termék forgalmazásához szükséges adatokat biztosítja a Megbízottnak.
  7. A Megbízó gondoskodik a csomagolás szállításról és a számla kiállításáról.
  8. A Megbízó a forgalmazáshoz a következő adatokat átadja a Megbízottnak:
   1. a Munkaidőkeret Kalauz 2.0 szakkönyv pontos tartalma és ismertetője pontos, de közérthető leírása
   2. a Munkaidőkeret kalauz 2.0 szakkönyv pontos kereskedelmi ára.
   3. az Munkaidőkeret kalauz 2.0 szakkönyv történő megrendelésének egészségügyi, menetéről de közérthető leírást biztosít, és tájékoztatja a Megrendelőt a fizetési lehetőségekről és szállítási feltételekről.
   4. amennyiben az Munkaidőkeret kalauz 2.0 szakkönyv megvásárlásának valamely feltétele módosul, úgy erről legalább 15 nappal korábban tájékoztatja Megbízottat;
   5. Jutalékalapot Képező Szerződés esetén a Megbízottnak a Közvetítői Szerződés szerint díjat fizet a Megbízottnak.
   6. általános szerződési feltételei rendelkezésre bocsátása.
   7. A Megbízó szavatol azért, hogy
    1. az 1. pont szerinti formátumban átadott Egészségügyi Szolgáltatás teljesítésére a 2. pontban megadott feltételek szerint, a közvetített termék elérhető és megvásárolható legyen.
    2. mind a saját magáról, mind az általa teljesíthető Munkaidőkeret Kalauz 2.0 szakkönyv a Megbízottnak átadott adatok valós és hiteles, megbízható információkon alapulnak;
    3. a jelen Szerződés időtartama alatt közvetlenül nagyobb nyilvánosság számára nem hirdeti a Munkaidőkeret Kalauz 2.0 szakkönyv olyan ellenértékért, melynek feltételei kedvezőbbnek tekinthetők részben vagy egészben, mint a Munkaügyi Fórumon hirdetett termék elemében azonos termék ellenértékeként meghatározott feltételek. A jelen pont bármely rendelkezésének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
    4. Megbízó vállalja, hogy a Megrendelő a Megbízó által a Munkaidőkeret Kalauz 2.0 szakkönyvhöz a fizetés teljesítését követően hozzájut.
    5. Megbízó a Közvetítői Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott helyette és nevében - a Munkaügyi Fórum márkanév használatával- elektronikus úton Szolgáltatási Szerződést kössön a Költségviselővel.
    6. Amennyiben a Megrendelő a Munkaidőkeret kalauz 2.0 szakkönyv megrendelését lemondja a Megbízónál, úgy erről a Megbízó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat.
    7. A Megbízó a Közvetítői Szerződés aláírásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Megbízótól bekért és egyéb hiteles forrásokból származó szakmai jellegű adatok és statisztikák felhasználásával, a Munkaügyi Fórum saját objektív értékelési rendszere alapján, értékelést készítsen a Megbízott terméke színvonaláról és azt a Munkaügyi Fórum felületein közzé tegye. Megbízott szöveges értékelést kizárólag a Megbízó előzetes hozzájárulása esetén tehet közzé.
    8. A Megbízó a Megbízott által a Megbízóról készült akár szöveges, akár képi megjelenítést tartalmazó bármely nyomtatott vagy online reklámanyagot, ideértve azok idegen nyelvű fordításait is, sem közvetlenül, sem közvetve nem használhat fel munkaügyi iratminta népszerűsítése érdekében.
    9. Megbízott a Közvetítői Szerződés aláírásával vállalja, hogy
     1. az Egészségügyi Szolgáltatást a Munkaügyi Fórum média felületein megjeleníti és biztosítja továbbá a IV/2. pont szerinti feltételek közzétételét.
     2. megteszi a tőle elvárható szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Megbízót és az általa teljesíthető Munkaidőkeret Kalauz 2.0 Szakkönyv egyéb más, internet útján elérhető olyan felületen is közzétegye, mely közzététel alkalmas lehet a Megbízó által teljesíthető termék igénybevételének növelésére;
     3. a Megbízó nevét a Munkaügyi Fórum felületén feltűnteti;
     4. elektronikus úton felveszi a megrendelést megköti a Megbízott helyett és képviseletében a Szolgáltatási Szerződést Megrendelő és a Megbízó között;
     5. Megbízott a Közvetítői Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a Megbízó érdekeire figyelemmel és utasításai szerint köteles eljárni.
     6. A Megbízott köteles tájékoztatni a harmadik felet képviseleti jogköre terjedelméről.
     7. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a Közvetítői Szerződés időtartama alatt más Szakkönyv szerzővel vagy munkaügyi szolgáltatóval is köthet olyan szerződést, melynek tárgya megegyezik a jelen Szerződés tárgyával.
     8. Megbízott vállalja, hogy Szolgáltatási Szerződést a Megbízó helyett és nevében kizárólag a Megbízó által megadott feltételek szerint biztosítja a Megrendelők számára.
     9. A Közvetítői Szerződés a hatályba lépése napjától kezdődően, határozatlan időtartamra jön létre.
     10. Mindkét fél jogosult a Közvetítői Szerződést a hatályba lépés napjától a Ptk. 6:297.§-a szerint, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal felmondani.
     11. A Közvetítői Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha a másik fél a Közvetítői Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és azt a szerződésszegő magatartás helyreállítására tűzött ésszerű időn belül sem állítja helyre a vétlen fél e körben küldött írásbeli felhívása ellenére sem. Bármely fél a jelen pont alapján felmondhatja a Közvetítői Szerződést különösen, ha a másik fél:
      1. a felmondó félnek igazolhatóan kárt okoz,
      2. a felmondó fél hírnevét sértő magatartást tanúsít;
      3. a felmondó fél szolgáltatásainak minőségéről hátrányos kijelentéseket tesz; továbbá a Megbízott jogosult azonnali hatállyal felmondani a Közvetítői Szerződést, ha a Megbízó díjfizetési kötelezettségének az esedékességet követő 30 napon túl sem tesz eleget.
      4. A Megbízott a megszűnés napján köteles a Megbízó által nyújtott Munkaidőkeret Kalauz 2.0 termék a Munkaügyi Fórum felületéről eltávolítani és biztosítani azt, hogy a termék megrendelése a Munkaügyi Fórum felületén ne jöhessen létre.
      5. A jelen Szerződés megszűnését követően a Megbízott a gazdasági tevékenysége gyakorlásában nem korlátozott.
      6. A Szolgáltatási Szerződés Jutalékalapot Képező Szerződésnek minősül, ha a megkötött Szolgáltatási Szerződést a Megbízó teljesíti.
      7. Jutalékalapot Képező Szerződésnek minősül a Munkaidőkeret Kalauz 2.0 szakkönyv tejesített megrendelése.
      8. Megbízottat a Közvetítői Szerződés szerinti teljesítéséért díjazás illeti meg. A díjazás formája: jutalék.
      9. A Megbízott jutalékra jogosult minden Jutalékalapot Képező Szerződés után.
      10. A jutalék alapját, illetve mértékét nem érinti, ha a Megbízó a Szolgáltatási Szerződés szerinti díjigényét a Költségviselővel szemben valamely ok miatt nem tudja érvényesíteni.
      11. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott minden naptári hónapot követő hónap tizedik munkanapjáig összesítést készít az előző hónapban létrejött Jutalékalapot Képező Szerződésekről, melynek alapján kiszámítja az adott naptári hónapra járó jutalékát. Az összesítést véleményezésre megküldi Megbízónak, aki arra a kézhezvételtől számított 5 napon belül kifogást terjeszthet elő. A határidő jogvesztő. A Megbízó kizárólag a megjelölt Jutalékalapot Képező Szerződések jellegét, illetve a jutalék számítását kifogásolhatja. A Megbízó a kifogásait bizonyítékokkal igazolni köteles. Kifogás esetén a Felek egyeztetni kötelesek a lehető legrövidebb időn belül. Amennyiben a Felek egyeztetése nem vezet eredményre, úgy a Megbízott mindazon Jutalékalapot Képező Szerződés után jogosult jutalékra, melyek tekintetében a Megbízó nem igazolt olyan tényt vagy körülményt, mely a szerződés Jutalékalapot képező jellegét megdönti, illetve olyan mértékű jutalékra jogosult, mely a Közvetítői Szerződés rendelkezései szerint számítható.
      12. Megbízott a tárgyhónapi összesítés szerinti jutalékáról a 4. pont szerinti szabályok figyelembevételével állít ki számlát a tárgyhót követő hónap tízedik napjáig. A Megbízott díját a számla kézhezvételét követően a Megbízó 15 napon belül a Megbízott számlájában megjelölt bankszámlájára utalással egyenlíti ki.
      13. A jelen pontban írt díjazáson felül a Megbízott a Közvetítői Szerződés szerinti tevékenységéért további díjra, készkiadás -, illetőleg költség megtérítésére nem jogosult.
      14. A Megbízó a Közvetítői Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a jogszabályi előírások megtartása mellett, a számláit elektronikus úton állítsa ki.
      15. Felek - a jelen ÁSZF szerinti korlátozásokkal - a szerződésszegésért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.
      16. A Megbízott kizárólag azért tartozik felelősséggel, hogy a Közvetítői Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti és a kizárólag a Közvetítői Szerződés szerinti feltételek mellett köt meg Szolgáltatási Szerződést a Megbízó helyett és nevében.
      17. A Megbízott semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatási Szerződés Megbízó általi teljesítéséért és az abból eredő kárigényekért. Megbízott nem tartozik helytállni továbbá az olyan magatartásból eredő károk bekövetkezéséért, amelyek abból adódnak, hogy Megbízó a Közvetítői Szerződés aláírását követően keletkezett, a Közvetítői Szerződés teljesítését befolyásoló adatokról és információkról nem tájékoztatja haladéktalanul a Megbízottat.
      18. Amennyiben a Megbízott a Közvetítői Szerződés megszegése okán kártérítést köteles fizetni úgy annak összege nem haladhatja meg káreseményenként a káreseményt megelőző 12 naptári hónapban a Megbízó által kiegyenlített jutalék egy havi átlagát, illetve ha a Közvetítői Szerződésből 12 hónapnál kevesebb telt el, úgy az eltelt időben kiegyenlített jutalék egy havi átlagát.
      19. A Felek a Közvetítői Szerződés teljesítése során a másik Felet illetően tudomására jutott információkat és adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni, azokat a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha az információ kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy más hatóság rendelkezése folytán kötelesek. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megszegésének a Közvetítői Szerződésben rögzített feladatok teljesítéséhez szükséges információ és adat átadása.
      20. A titoktartási kötelezettség megszűnik, ha az információ bármely Fél érdekkörén kívül felmerült okból nyilvánosan hozzáférhetővé válik, vagy ha e kötelezettség teljesítése alól az érintett Fél a másik Felet írásban mentesítette.
      21. A Közvetítői Szerződés, illetve a jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége nem eredményezi a teljes Szerződés érvénytelenségét.
      22. A Közvetítői Szerződés kiegészítése, vagy módosítása kizárólag írásban, mindkét fél aláírásával történhet, azonban a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Megbízott jogosult egyoldalúan módosítani. A módosult rendelkezést, annak hatályba lépését megelőző 45. (negyvenötödik) napig a Megbízott a Megbízó részére a Közvetítői Szerződésben megjelölt e-mail címre megküldi. Amennyiben a Megbízó az ÁSZF módosításával nem ért egyet, úgy a Közvetítői Szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban felmondhatja.
      23. A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók a Közvetítői Szerződés tekintetében minden olyan kérdésben, melyet a Közvetítői Szerződés nem szabályoz.
      24. A jelen ÁSZF-ben és a Közvetítői Szerződésben sem szabályozott kérdésben a magyar jog, elsősorban a 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. Jogvita esetén a Felek kötelesek a vitát peren kívüli eszközökkel, adott esetben közvetítő bevonásával rendezni.
      25. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a 2017. október hó 25. napjától létrejött Közvetítői Szerződések tekintetében kell alkalmazni.
      26. A jelen ÁSZF és annak valamennyi módosítása a közzétételre kerül.

Jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak függetlenül attól, hogy azok egyes vagy többes számban kerülnek megfogalmazásra.

 1. Megbízó – MUNKAÜGYI AKADÉMIA Bt., Vállalkozás székhelye:    1108 Budapest, Tavas u. 1/B/B 2/17, Nyilvántartásbavevő bíróság:Fővárosi Törvényszék, Vállalkozás cégjegyzékszáma:       01 06 787023, Vállalkozás adószáma:      22380465242.
 2. Megbízott –a Munkaügyi Fórum Kft. Cég neve: Munkaügyi Fórum Kft. Székhelye: 2120 Dunakeszi, Szilágyi utca 58., Cégjegyzékszám: 01-09-996006, Adószám: 24065687-2-42
  Képviselő: Erzse Tibor, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  Telefonszám: +36 30 661 2775, Bejegyző hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
 3. Termék: Munkaidőkeret Kalauz 2.0: Munkaügyi szakkönyv.
 4. Felek –a Megbízott és a Megbízó együttesen.
 5. Közvetítői Szerződés – jelenti a Megbízott és az Megbízó között a jelen ÁSZF alapján létrejött egyedi szerződést.
 6. Megrendelő: az a harmadik személy, aki a Megbízóval a Megbízott közbeiktatásával kötött szerződés alapján megrendeli a Munkaidőkeret Kalauz 2.0 szakkönyvet.
 7. Szolgáltatási Szerződés: a Megbízó és a Költségviselő között közvetítői Szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés, melynek alapján az Megrendelő a Munkaügyi Fórum oldalon keresztül rendeli meg a terméket.
 8. Jutalékalapot Képező Szerződés: az a Szolgáltatási Szerződés, melynek létrehozásáért a Megbízottat jutalék illeti meg.

II. A Közvetítői Szerződés létrejötte, a Közvetítői Szerződés szerint teljesítendő Szolgáltatások

III. A Közvetítői Szerződés tárgya

IV. Megbízó kötelezettségei a Közvetítői Szerződés alapján

V. A Megbízott kötelezettségei a Közvetítői Szerződés alapján

VI. A Közvetítői Szerződés időtartama, megszűnése

VII. Jutalékalapot képező Szerződés

VIII. A Megbízott díja

IX. Szerződésszegés

X. Titoktartási kötelezettség

XI. Záró rendelkezések

Kelt: Dunakeszi, 2020 év április hó 01. napján