Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Az alábbiakban közölt adatok már részben megváltoztak!

ITT olvashatod a jogszabályt és ITT találod a rövid összefoglaló anyagot!

 

 

A Kormány 87/2010. (III. 26.) Korm. Rendelete az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentéséről

 

A Kormány az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 15. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 7. § és a 11. § (1) bekezdése tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 9. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 10. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a 11. § (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. §

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 8. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alkotmány 35. § (1) bekezdés e) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon érhető el.

(2) A bejelentés megkezdésekor a bejelentőt nyilatkoztatni kell arról, hogy korábban tett-e már bejelentést.

(3) Ha a bejelentő a (2) bekezdés alapján tett nyilatkozata szerint még nem tett bejelentést, a bejelentőt tájékoztatni kell

a) a bejelentésről készített hangfelvétel megőrzésének tényéről és határidejéről, valamint

b) arról, hogy a hangfelvételt a közigazgatási hatósági vagy a bírósági eljárás szabályai alapján bizonyítékként lehet felhasználni.

(4) Azonos munkáltató tekintetében a korábbi regisztrációs szám alapján is lehet újabb bejelentést tenni, illetve a korábbi bejelentést módosítani. E lehetőségről a bejelentőt – a (2) bekezdés szerinti nyilatkoztatást, illetve a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követően – tájékoztatni kell.

(5) Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 2. § j) pontja szerinti, a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) felveszi a bejelentőnek az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 12. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, ha a bejelentő

a) tett már bejelentést, de újabb bejelentését nem korábbi regisztrációs szám alapján teszi meg, vagy

b) regisztrációs szám alapján teszi meg a bejelentést, de a regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentést nem ő tette.

 

2. § (1) Az ügyfélszolgálat az állami adóhatóság által rendelkezésére bocsátott elektronikus űrlapon rögzíti az Eftv. 12. §

(1) bekezdésében meghatározott adatokat, és tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés regisztrációs számáról, majd a telefonbeszélgetés lezárását követően – ha erre a bejelentő oldalán lehetőség van – rövid szöveges üzenetben is megküldi a regisztrációs számot.

(2) Az 1. § (4) bekezdésben meghatározott esetben az ügyfélszolgálat az (1) bekezdés alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon csak a megadott regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentésben közölt adatoktól eltérő adatokat rögzíti. A bejelentő által meg nem adott adatokat az ügyfélszolgálat azzal a bejelentéssel azonos tartalommal rögzíti, amely alapján a regisztrációs számot előállították.

 

3. § Az ügyfélszolgálat hivatali kapun keresztül haladéktalanul továbbítja az elkészített elektronikus dokumentumot az állami adóhatóság részére. Az állami adóhatóság az elektronikus dokumentum hozzá történő megérkezéséről visszaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára.

 

4. § (1) Az ügyfélszolgálat a nála létrejövő adatállományokat – beleértve a digitális hangfelvételt is – titkosított fájlrendszerben menti, és kizárólag védett környezetben tárolja. Az adatok törlése azok különleges mintákkal történő felülírásával történik.

(2) Az ügyfélszolgálat a hangfelvétel törlésével egyidejűleg törli a hangfelvétel alapján rögzített adatokat.

 

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. és 9. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

 

6. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Feszr.) a következő 3. §-sal egészül ki:

„3. § (1) Azok a munkáltatók, amelyek nem tartanak fenn szolgálatot, továbbá a regionális munkaügyi központok, a települési önkormányzatok és a szakképző intézmények a jogszabályban meghatározott feladatok elvégzése ellenében – a díj mértékére vonatkozó jogszabályi elő írás vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodásuk hiányában – az 1. mellékletben meghatározott ajánlott térítési díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.

(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg.”

 

7. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:

„15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 3000 Ft/fő/eset.”

 

8. § A közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének d) pontjában a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szöveg lép.

 

9. § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szöveg lép.

 

10. § Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a „Központi ügyfélszolgálat” alcímben a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § A központi ügyfélszolgálat jogszabály által meghatározott feladatai ellátása érdekében a 12. § (2) bekezdésében meghatározotton túl további helyi díjazású tarifával hívható hívószámot határozhat meg.”

 

11. § (1) Hatályát veszti a Feszr. 2. § (6) bekezdése, valamint 1. melléklete 1.1.2 pont 4. alpontja.

(2) Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „ , munkaegészségügy” szövegrész.

(3) A 6–10. §, valamint ez a § 2011. január 2-án hatályát veszti.

 

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

 

 

 

 

 

 


Erről a témáról, rengeteg hasznos részletet megtudhatsz, ha beregisztrálsz a Munkaügyi Fórumba  és megkérdezed a téma szakértőit. 
Regisztrálj MOST!