Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Ez már egy archív dokumentum.
Hatályos, friss információkról érdeklődjön a
Fórumban.

 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter
39/2011. (XII . 29.) KIM rendelete

az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. elfogadóhely: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 87. pontjában meghatározott kibocsátóval (a továbbiakban: kibocsátó) szerződéses jogviszonyban álló, fogyasztásra kész ételt forgalmazó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet;
2. juttató: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 18. pontja szerinti kifizető, aki az Szja tv. alapján Erzsébet-utalvány (a továbbiakban: utalvány) formájában nyújt juttatást;
3. utalvány-nyilvántartás: a kibocsátó által vezetett, a juttató által az utalványos számára biztosított utalványok
a) juttatónként és
b) utalványosonként,
egyedi beazonosíthatósággal, egységes rendszerben vezetett nyilvántartása;
4. utalványos: az a természetes személy, aki az Szja tv. alapján a juttató által juttatott utalvánnyal rendelkezik.

2. Általános szabályok

2. §

Egy utalványosnak egy adóév alatt több juttató is juttathat utalványt.

3. §

(1) Az utalvány formájában nyújtott juttatás során a juttató a kibocsátótól papíralapú utalványokat vagy elektronikus utalványokat vásárol. Elektronikus utalvány kibocsátása esetén a juttató azt a kibocsátótól megrendelt elektronikus utalványkártyán keresztül biztosítja az utalványos számára.
(2) Az utalvány elektronikuspénz tárolására, közvetlen fizetési művelet végrehajtására nem alkalmas, készpénzre, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre át nem váltható.

4. §

Az adott naptári évben juttatott utalványokat a következő naptári év december 31-ig lehet felhasználni.

5. §

(1) A kibocsátó az elfogadóhelyekkel az üzletszabályzatában meghatározott feltételekkel köt szerződést. Az elfogadóhelyek listáját a kibocsátó a honlapján teszi közzé.
(2) A kibocsátó az üzletszabályzat elfogadóhelyekre vonatkozó feltételei meghatározásához javaslattételi jogkörrel rendelkező, az üzletszabályzatban meghatározott összetételű, legfeljebb hét tagú Tanácsadó Testületet állíthat fel.

6. §

A kibocsátó az utalvány és az elektronikus utalványkártya előállítására, forgalmazására, beváltására közreműködőt vehet igénybe.

3. Papíralapú utalvány

7. §

(1) A papíralapú utalvány kötelező tartalmi eleme:
a) az „Erzsébet-utalvány” elnevezés,
b) a beváltási érték forintban kifejezve,
c) az utalvány felhasználhatóságának köre,
d) annak a ténynek a feltüntetése, hogy az utalvány készpénzre, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre át nem váltható,
e) a felhasználhatóság lejáratának időpontja,
f) a kibocsátó megnevezése és elérhetősége,
g) az utalvány vonalkódja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az utalványon feltüntethető olyan további tartalmi elem is, amelyet a kibocsátó szükségesnek tart.

8. §

A papíralapú utalványt több eltérő, de száz forinttal osztható beváltási értékre kell kibocsátani.

9. §

Az elfogadóhely által elszámolásra továbbított papíralapú utalványt a kibocsátó az üzletszabályzatában meghatározott eljárási rendben váltja be.

4. Elektronikus utalvány

10. §

Elektronikus utalvány kibocsátása esetén a juttató egyedi műanyag azonosítót, elektronikus utalványkártyát igényel a kibocsátótól. Az elektronikus utalványkártya az elfogadóhelyi terminál által olvasható; azon keresztül elektronikus információcsere útján az elektronikus utalványoknak a rendszerben nyilvántartott rendelkezésre álló összege ellenőrizhető.

11. §

(1) Elektronikus utalványkártya esetén a kibocsátó a juttató megrendelése alapján, elektronikus utalvány-nyilvántartást nyit, amelyben nyilvántartja – több juttatótól származó elektronikus utalvány esetén valamennyi juttatótól származó elektronikus utalvány alapján – az elektronikus-utalvány naprakész egyenlegét.
(2) Az elektronikus utalvány-nyilvántartásban fel kell tüntetni a 7. § (1) bekezdés a)–f) pontjában foglaltakat.

12. §

(1) Az elektronikus utalvány beváltása az elfogadóhelyen elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon vagy a kibocsátó által kialakított központi internetes felületen keresztül történhet.
(2) Az elektronikus utalványkártya használatakor az elfogadóhely az elfogadott elektronikus utalványt a kibocsátónak elektronikusan továbbítja, ami alapján a kibocsátó azt beváltja.

13. §

(1) Elektronikus utalvány esetén a kibocsátó köteles biztosítani az utalványos részére
a) az elektronikus utalvány-nyilvántartás forgalmának és egyenlegének egyedi tranzakció és forgalmi időszaki bontásban történő internetes, valamint
b) az elektronikus utalvány-nyilvántartás egyenlegének telefonos lekérdezését.
(2) Elektronikus utalvány esetén a kibocsátó köteles postai úton vagy az utalványos hozzájárulása esetén elektronikus úton értesítést küldeni az utalványos részére minden alkalommal, amikor a juttatótól az elektronikus utalvány-nyilvántartásra juttatás érkezik.

14. §

(1) A kibocsátó az elektronikus utalvány-nyilvántartást megszüntetheti, és a kártyát visszavonhatja, ha a nyilvántartás huszonnégy hónapon keresztül nem tartalmaz érvényes, még felhasználható elektronikus utalványt. Az elektronikus utalvány-nyilvántartás megszüntetéséről és az elektronikus utalványkártya visszavonásáról a kibocsátó előzetesen, a visszavonást és a megszüntetést megelőzően legalább hatvan nappal köteles tájékoztatni az utalványost.
(2) Az elektronikus utalványkártya lejárati ideje minimum három év. A huszonnégy hónapnál rövidebb időközönként nyújtott juttatás esetén a kibocsátó köteles lejáratkor új elektronikus utalványkártyát biztosítani.

5. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

16. §

(1) 2012. december 31-ig elfogadóhelynek minősül a melegkonyhás vendéglátóhely is.
(2) A 2012. évben kibocsátott utalványokat olyan tartalommal kell kibocsátani, hogy az (1) bekezdésben szereplő felhasználási mód is megismerhető legyen.

17. §

A 16. § 2013. január 1. napján hatályát veszti.


Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter