Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Ez már egy archív dokumentum.
Hatályos, friss információkról érdeklődjön a
Fórumban.

 

A pénzügyminiszter 8/2010. (III. 18.) PM rendelete a fel nem használt közteherjegyek forgalomból történő kivonásával, értékének megtérítésével, valamint a közteherjegyek selejtezésével kapcsolatos eljárási és elszámolási szabályokról

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 15. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §

A közteherjegy forgalomba hozataláról, a közteherjeggyel kapcsolatos eljárási, forgalmazási és elszámolási szabályokról szóló 29/1997. (IX. 3.) PM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott közteherjegyek (a továbbiakban: közteherjegyek) előállítása és forgalmazása e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik.

2. §

(1) A fel nem használt közteherjegyek értékének visszatérítését a kérelmező a közteherjegyek benyújtásával, valamint a vásárlását (megszerzését) igazoló számla vagy egyéb okirat bemutatásával – postai úton előterjesztett kérelem esetén benyújtásával – az állami adóhatóságnál 2010. szeptember 30-i jogvesztő határidőig az állami adóhatóság erre a célra rendszeresített nyomtatványán személyesen vagy postai úton kérheti.
(2) Az (1) bekezdésben említett nyomtatvány tartalmazza a kérelmező azonosításra alkalmas adatait (név, lakóhely vagy székhely, adóazonosító jel vagy adószám), az átadott (beküldött) közteherjegyek címletét és darabszámát, együttes összegét, valamint a számla (okirat) számát, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kérelmezőnek köztartozása nincs, és kéri a közteherjegy értékének megfelelő összeg kiutalását, továbbá – pénzforgalmi számla nyitására nem köteles magánszemély kérelmező esetén – a visszafizetés módjára vonatkozó nyilatkozatot (belföldi fizetési számlára történő átutalás vagy készpénzfizetés kézbesítése).
(3) Postai úton előterjesztett kérelem esetén a nyomtatványhoz külön, zárt, a lezárására szolgáló felületen a kérelmező által aláírt borítékba helyezve kell a közteherjegyeket mellékelni.

3. §

(1) A 2. § (3) bekezdése szerint lezárt borítékot az adóhatóság legalább két köztisztviselőjének együttes jelenlétében kell felbontani.
(2) A benyújtott közteherjegyeket – személyes megjelenés esetén a kérelmező jelenlétében, postai úton előterjesztett kérelem esetén az adóhatóság legalább két köztisztviselőjének jelenlétében – UV-lámpával is meg kell vizsgálni.
(3) Postai úton előterjesztett kérelem esetén a közteherjegyet tartalmazó zárt boríték felbontásáról és a közteherjegyek vizsgálatáról jegyzőkönyvet kell készíteni.
(4) Személyes megjelenés esetén csak akkor kell jegyzőkönyvet készíteni, ha
a) feltételezhető, hogy a közteherjegy hamis vagy hamisított,
b) a közteherjegy elválasztott részekből van összeillesztve, vagy
c) a közteherjegy állapotából korábbi használatra lehet következtetni.
A jegyzőkönyvben a kérelmező észrevételeit is fel kell tüntetni. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a kérelmezőnek át kell adni.
(5) Szükség esetén 5 napon belül további vizsgálat lefolytatását kell kezdeményezni a korábbi forgalmazó bevonásával.
Amennyiben a vizsgálat alapján ennek előfeltételei fennállnak, a büntetőjogi felelősségre vonást haladéktalanul kezdeményezni kell.
(6) Az adóhatóság az ügyszámot a nyomtatvány eredeti példányán feltünteti, és a nyomtatványról másolatot készít, melyen a közteherjegyek, valamint a számláról (okiratról) általa készített másolati példány átvételét igazolja, és ezt a kérelmező részére visszaadja, illetve a számla (okirat) eredeti példányával, valamint a közteherjegyeket tartalmazó boríték felbontásáról készült jegyzőkönyvvel együtt 5 napon belül az ügyfél részére visszaküldi.
(7) Az állami adóhatóság a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetek kivételével a közteherjegyeket – személyes megjelenés esetén a kérelmező jelenlétében – felülbélyegzéssel érvényteleníti. A felülbélyegzés napját is jelző hivatalos bélyegzőlenyomatnak a közteherjegyek mindegyikét érintenie kell.

4. §

(1) Az állami adóhatóság a közteherjegyek értékének visszatérítését a közteher-fizetési – ideértve a járulék- (tagdíj-) és adóelőleg-fizetési – kötelezettség teljesítésére meghatározott beszedési számla terhére teljesíti. Visszatérítésre kizárólag a beszedési számlára érkezett befizetések magánnyugdíj-pénzári tagdíjjal csökkentett összegéből kerülhet sor.
(2) Nincs helye visszatérítésnek, ha
a) a 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetekben bűncselekmény elkövetését bíróság jogerős ítélete megállapítja, vagy
b) a közteherjegy csonka, kivéve a kizárólag a perforációt érintő, legfeljebb a közteherjegy egyik oldalán található, a közteherjegyek elválasztásával esetlegesen keletkező hiányosságot.

5. §

(1) Az állami adóhatóság az átvett közteherjegyekről olyan nyilvántartást vezet, mely kérelmezőnként tartalmazza címletenként és összesen az átvett közteherjegyek értékét és darabszámát, a közteherjegy vásárlását (megszerzését) igazoló számla (okirat) sorszámát, a kérelem benyújtásának időpontját, az ügyszámot, valamint a 3. § (3)–(5) bekezdése szerinti jegyzőkönyv számát, és a megtett intézkedés megnevezését.
(2) Az állami adóhatóság 2010. december 30-ig az (1) bekezdés szerinti nyilvántartása összesített adataiból jelentést készít az adópolitikáért felelős miniszter részére.

6. §

(1) A 2. § alapján az állami adóhatósághoz visszatérítésre benyújtott közteherjegyeket az 3. § (5) bekezdése szerinti vizsgálatokat követően – azon közteherjegyek kivételével, amelyekkel összefüggésben a visszatérítés kizárt – jegyzőkönyv felvétele mellett át kell adni a forgalmazónak.
(2) Az előállított, de forgalomba nem került közteherjegyeket, valamint az állami adóhatóság által átadott közteherjegyeket selejtezési eljárásban 2010. december 30-ig meg kell semmisíteni.
(3) A selejtezés kizárólag az adópolitikáért felelős miniszter engedélyével történhet. A selejtezést az e célra szervezett, a korábbi forgalmazó és az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium munkatársaiból álló bizottság végzi.
(4) A selejtezési bizottság a selejtezés feltételeinek fennállását és a selejtezendő mennyiség tételes számbavételét, valamint a selejtezés módját, a selejtezési eljárásban részt vevő és a megsemmisítésért felelős személyek nevét rögzítő jegyzőkönyv felvétele mellett az (1) bekezdés szerinti közteherjegyeket elégetéssel vagy bezúzással semmisíti meg.

7. §

E rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

8. §

(1) Hatályát veszti az R.
(2) E rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

Erről a témáról, rengeteg hasznos részletet megtudhatsz, ha beregisztrálsz a Munkaügyi Fórumba  és megkérdezed a téma szakértőit. 
Regisztrálj MOST!