Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Az alábbiakban közölt adatok már részben megváltoztak!

ITT olvashatod a hatályos jogszabályt!

A Kormány 88/2010. (III. 26.) Korm. Rendelete az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 15. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 15. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, és a 16. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A növénytermesztési idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési termékek, valamint a közteherelőleg megállapításánál figyelembeveendő fajlagos munkaidő szükséglet

1. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közteherelőleg-választásról szóló bejelentés egyben az átalányközteher Eftv. szerinti választása bejelentésének is minősül.

(2) A növénytermesztési idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési termékek körét, valamint a közteherelőleg megállapításánál figyelembeveendő, egy hektárra vetítetten munkaórában megállapított fajlagos munkaidő szükségletet az 1. melléklet állapítja meg.

2. A közteherelőleg fizetés választásának bejelentése

2. § (1) A munkáltatónak az Eftv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti bejelentési kötelezettségét a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes első fokú állami adóhatóságnál elektronikus úton, vagy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: állami adóhatóság) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon írásban kell teljesítenie.

(2) Az Eftv. 12. § (6) bekezdése szerinti bejelentés az Eftv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott bevallás részeként is teljesíthető.

3. A közteherelőleg megállapítása, befizetése

3. § (1) A közteherelőleg alapjának a mértékét az 1. melléklet szerinti fajlagos munkaidő-szükséglet és a kötelező legkisebb munkabér, vagy az erre jogosultak esetében a garantált bérminimum egy órára eső összegének szorzataként kell megállapítani.

(2) Ha a munkáltató növénytermesztési idénymunka keretében csak egyes munkaműveletek elvégzését tervezi, a fajlagos munkaidő-szükségletet az 1. melléklet szerinti összes fajlagos munkaidő-szükséglet keretén belül önállóan állapítja meg.

4. § A közteherelőleget magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező munkavállaló esetén az APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező munkavállalót érintő közteherbefizetések beszedési számlára, magánnyugdíjpénztári tag munkavállaló esetén az APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintő közteherbefizetések beszedési számlára kell teljesíteni.

4. Az elháríthatatlan külső ok igazolása

5. § Elháríthatatlan külső okként olyan különleges körülmény, cselekmény vagy esemény ismerhető el, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.

6. § (1) Elháríthatatlan külső ok csak akkor fogadható el, ha azt a munkáltató, vagy annak örököse, jogutódja hatósági bizonyítvánnyal vagy más hitelt érdemlő módon tudja bizonyítani.

(2) Ha az elháríthatatlan külső oknak minősülő esemény a mezőgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás vagy szélsőséges időjárási körülmény folytán alakult ki, ezt a káresemény bekövetkezésének helye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve igazolja. A hatósági bizonyítványnak – ha a kár mértéke

parcellánként, földrészletenként vagy alrészletenként eltérő, ennek meg felelően parcellánként, földrészletenként vagy alrészletenként azonosítható módon – tartalmaznia kell a kár mértékét is.

7. § (1) Az elháríthatatlan külső ok fennállásáról szóló bejelentést a bevallással egyidejűleg a tárgyévet követő év január 12-éig kell megküldeni az állami adóhatóság részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell:

a) az elháríthatatlan külső ok fennállását tanúsító igazolást, vagy

b) az elháríthatatlan külső ok fennállásának igazolására jogosult hatóság, vagy más szerv által kiadott okiratot, amely tanúsítja, hogy az ügyfél a vonatkozó igazolás kiadása iránt a kérelmét benyújtotta.

5. A jelenléti ív tartalma

8. § A jelenléti íven az Eftv. 2. melléklete szerinti adatokon túl fel kell tüntetni az állami adóhatóság által engedélyezett sorszámtartománynak megfelelő sorszámot, valamint azt, hogy a munkavállaló magánnyugdíjpénztári tag-e.

9. § Nyomtatványként nyomdai úton előre előállított jelenléti ív (a továbbiakban: nyomtatvány) abban az esetben alkalmas szigorú számadású nyomtatványként történő azonosításra, ha a nyomtatvány előállítása a 10. §-ban meghatározott követelmények szerint történik, és a nyomtatvány beszerzője rendelkezik a 12. § (2) bekezdése szerinti tartalommal kibocsátott számlával.

10. § (1) A nyomtatvány nyomdai úton történő előállítása az állami adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére előre kijelölt sorszámtartományban folyamatosan, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyás és ismétlés nélküli felhasználásával történik.

(2) A sorszámtartományt az állami adóhatóság a nyomtatvány előállítójának írásos kérelmére jelöli ki.

(3) Az állami adóhatóság a kijelölt sorszámtartományokat időszakos rendszerességgel – nyomtatvány-előállítónkénti és nyomtatvány-fajtánkénti bontásban – internetes honlapján közzéteszi.

11. § A nyomtatvány előállítója, forgalmazója kizárólag a 10. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő nyomtatványt értékesíthet.

12. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles e tevékenységét az állami adóhatóságnak előzetesen bejelenteni, továbbá az általa értékesített nyomtatványt – a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számla tőpéldánya alapján – sorszám szerint nyilvántartani.

(2) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is az elsõő sorszám (-tól) és az utolsó sorszám (-ig) megjelölésével, valamint a nyomtatvány beszerzőjének adószámát, vagy annak hiányában adóazonosító jelét.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

14. § A munkáltatóval szemben a jelenléti ív vezetésével kapcsolatos szabályok megsértése miatt 2010. június 30-áig jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha eddig az időpontig jelenléti ív vezetési kötelezettségét – a 8–12. §-ban foglaltaktól eltérően – az Eftv. 2. mellékletében foglaltak szerinti tartalmú, szigorú számadású nyomtatványnak nem minősülő okiraton teljesíti.

15. § A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 42. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

[Az MgSzH falugazdász-hálózatot működtet. Az MgSzH a falugazdász-hálózat útján külön jogszabályban meghatározott feladatkörében:]

„h) információ adásával, a szükséges nyomtatványok biztosításával segíti az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény mezőgazdasági idénymunkára, valamint növénytermesztési idénymunkára vonatkozó rendelkezéseinek mezőgazdasági termelőnek minősülő munkáltatók által történő gyakorlati alkalmazását;”

16. § (1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdés c)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések körében:]

„c) az Intervenciós Intézkedések Igazgatósága ellátja a hatáskörébe sorolt, az intervenciós intézkedésekkel és egyes további, a feldolgozott termékekhez kapcsolódó intézkedésekkel, valamint a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó támogatásaival,

d) a Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága ellátja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó beruházási és szolgáltatási, a közösségi halászati intézkedésekkel, továbbá a Nemzeti Diverzifikációs Programhoz kapcsolódó fejlesztési intézkedésekkel,” [összefüggő első fokú hatósági feladatokat.]

(2) A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések körében:]

„f) a Területi Igazgatóság ellátja az ügyfél-nyilvántartási rendszer vezetésével, valamint a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával” [összefüggő első fokú hatósági feladatokat.]

(3) A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az MVH feladatkörébe tartozik az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetése és annak továbbfejlesztése.

Az MVH ezen belül működteti:

a) az ügyfél-nyilvántartási rendszert,

b) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR),

c) az intézkedésekhez kapcsolódó támogatások igazgatási és ellenőrzési rendszerét.

(2) Az MVH feladatkörébe tartozik:

a) a tejkvóta-nyilvántartási rendszer,

b) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartása,

c) az intervenciós raktárregiszter,

d) a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszere,

e) a monitoring adat-nyilvántartási rendszer működtetése.”

17. § (1) A 14–16. § 2010. július 1-jén hatályát veszti.

(2) Ez a § 2010. július 2-án hatályát veszti.

 

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

 

 

1. melléklet a 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelethez

A növénytermesztési idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési termékek, valamint a közteherelőleg megállapításánál figyelembeveendő fajlagos munkaidő szükséglet

A

B

1.

Fajlagos munkaidő szükséglet

2.

Gyümölcstermesztés:

2.1.

gyümölcsfélék

2.1.1. 

bogyósok

1000 óra/ha

2.1.2.

csonthéjasok

700 óra/ha

2.1.3. 

almatermésűek

700 óra/ha

2.1.4.

héjasok

200 óra/ha

3.

Zöldségtermesztés:

3.1.

zöldségfélék

3.1.1. 

zöldséghajtatás

4000 óra/ha

3.1.2. 

intenzív szabadföldi zöldségtermesztés

700 óra/ha

4.

Szõlõművelés

4.1.

Szõlõültetvényekben elvégzendõ munkaműveletek

4.1.1. 

metszés

100 óra/ha

4.1.2. 

kötözés

40 óra/ha

4.1.3. 

törzstisztítás, hajtásválogatás

40 óra/ha

4.1.4. 

hajtásbefűzés, csonkázás, termésválogatás

90 óra/ha

4.1.5. 

pótlás

20 óra/ha

4.1.6. 

támberendezés-javítás

20 óra/ha

4.1.7. 

kapálás

100 óra/ha

4.1.8. 

szüret

240 óra/ha

4.1.9. 

Szõlõművelés összesen

650 óra/ha

5. 

Dohánytermesztés:

1000 óra/hektár

6. 

Vetõmag termesztés:

1000 óra/hektár


Erről a témáról, rengeteg hasznos részletet megtudhatsz, ha beregisztrálsz a Munkaügyi Fórumba  és megkérdezed a téma szakértőit. 
Regisztrálj MOST!