Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

T/625.számú törvényjavaslat

az egyesadótörvényekés máskapcsodótörvények módosításáról, valamint a bendorlásikünadóról

Előadó: VargaMihály

pénzügyminiszter

 

2018. évi… törvény

az egyes adótörvényekés más kapcsolódó törvényekmódosításáról, valamint a bendorlásinadóról

I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSA

1.       A személyijövedelemadóról szóló1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §

(1)Aszelyijövedelemadórólszóló1995.éviCXVII.törvény(atovábbiakban:Szja

tv.) 3. § 2. pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(E törvényalkalmazásában az egyes fogalmakjelentéseakövetke:)

„2. Belföldiilletőségű magánszemély:

a) amagyarállampolgár(kivéve,haegyidejűleg másállamnakisállampolgára,és belföldönnemrendelkezika polgárok szelyiadatainakéslakcíméneknyilvántarsáról szóló törvényben megharozottlakóhellyel vagytartózkodási hellyel);

b) azatermészetesszely,akiaszabadmozgáséstarzkodásjogával rendelkező szelyekbeutazásáróléstarzkodásárólszóló törvénybenmeghatározottakszerintaszabad mozgáshozésaháromhónapotmeghaladótartózkodáshozvalójogátazadottnaptáriévben– aki-és beutazásnapjátisegésznapnaktekintve–legalább183 napigMagyarorsg területén gyakorolja;

c) aharmadikországbeliállampolgárokbeutazásáróléstarzkodásárólszólótörvény halyaalá tartozó letelepedettjogállású, illetvehontalan szely; továbbá

d)aza)-c)pontban nememlítetttermészetes szely, akinek

da)kizárólagbelföldön van állandó lakóhelye;

db)létérdekeiközpontjabelföld,haegyáltalánnemvagynemcsakbelföldönrendelkezik

állandó lakóhellyel;

dc) szokásostarzkodásihelyebelföldöntalálható,haegyáltalán nemvagynemcsak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és létérdekei központjasem állathameg;

azzal,hogy alétérdekekközpontjaazazállam,amelyhezamagánszemélytalegszorosabb szelyes,családiésgazdaságikapcsolatokfűzik,továbbáazállandólakóhely azolyan lakóhely,aholamagánszelytartósott-lakásrarendezkedettbeésténylegesenottlakik. Nemváltozikazállandólakóhely,haamagánszemély ideiglenesjelleggelhuzamosabbideig külföldön tartózkodik.”

(2)Az Szja tv. 3.§ 34. pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(E törvényalkalmazásában az egyes fogalmakjelentésea követke:)

34. Értékpapír: minden olyan okirat, elektronikus jelsorozat, amely  a kibocsátás helyénekjoga szerintértékpapírnakminősül,továbbá a közkeresetitársaságbanésa betéti társaságbanfennállórészesedés,akorlátoltfelelősségűtársaság üzletrészeésaszövetkezeti részesedés,ideértve máshasonló,törvénybenmeghatározottvagyonihozzárulástis, különösen agyvédi iroda alapításkorszolgáltatottvagyont.”


(3)Az Szja tv. 3. § 42. pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(E törvényalkalmazásában az egyes fogalmakjelentésea követke:)

42.Költségekfedezerevagyfejlesztésicélrafolyósítotttámogatás:jogszabály vagy nemzetköziszerződésalapjánköltségekfedezerevagy fejlesztésilrafolyósítottolyan támogatás,amelyetamagánszely kizárólagaténylegesenfelmerült,igazoltkiadásainaka folyósítóvaltörtéelszámolásikötelezettségemellett,vagy atevékenységmegvalósulásának ellenőrzésétkövetően kap,ideértve különösenazEurópaiMezőgazdaságiVidékfejlesztési Alapból  a   fiatal  mezőgazdaságtermelők  szára   nyújtandó  támogatások  részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti támogatást is;”

(4)Az Szja tv. 3. §-aakövetkező 86. ponttal egészül ki:

(E törvényalkalmazásában az egyes fogalmakjelentésea követke:)

86.Iskolarendszerenkívülipzés:olyanképzés,amelynekrésztvevőinemállnaka képző intézménnyel tanulóivagyhallgatóijogviszonyban.

(5)Az Szja tv. 3. § 88. pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(E törvényalkalmazásában az egyes fogalmakjelentésea követke:)

88. Biztosító szolgáltatása: a  biztosítási eseménybekövetkezése  miatt a  biztosítót a biztosításiszerződésalapjánterhelőkötelezettség keretébenabiztosíáltaljuttatottvagyoni érték.”

2. §

Az Szja tv. 7. § (1a) bekezdésehelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(1a)  A  3. § 89. pontjától eltéen nem szerez bevételt a  díjfizetés időpontjában a biztosítottmagánszely,haabiztosító teljesítésére–abiztosítókockázatibiztosításalapján járó teljesítését idenem értve – korlátozások nélkül a díjat fizemás szelyjogosult.”

3. §

Az Szja tv. 12/B. §-ahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

12/B.§Amagánszemély részéreazállamiadó-ésvámhatóságazadóévetköveév februárhónapjánakutolsónapjáig beérkezettkifizetőiadatszolgáltatásokalapjána nyilvántartásaiban szereplő adatokbólösszllított adóbevallási tervezetet készít.

4. §

Az Szja tv. 12/C. § (7) bekezdésehelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(7)A(6)bekezdéstőleltéenazadókötelesbevételtszerzettmezőgazdaságiőstermelő, azáltalánosforgalmiadófizetésérekötelezettmagánszely ésazegyénivállalkozó adóbevallásikötelezettségétakkor teljeti,ha azadóbevallásitervezetfelhasználásávalvagy adóhatósági közreműködés nélkül bevallást nyújtbe.”

5. §

Az Szja tv. 12/D. §-aakövetkező o)ponttal egészül ki:

[Amagánszemély–idenem értve a13.§b) pontszerintesetet–azadóhatóságáltal elkészített  adóbevallási  tervezet  javításával,  kiegészítésével  teljetheti  bevallási kötelezettségét, ha az adóévben]

o)egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha  vállalkozói tevékenységét az aév  egészében szüneteltette és ezért ezzel összefüggésben bevallási kötelezettségnem terheli.”


6. §

Az Szja tv. 17. §-aakövetkező (3a) bekezdéssel egészül ki:

(3a)Ingatlanbérbeadása esetén nemminősülbevételnekazingatlanhasználatához kapcsolódó,másszely általnyújtott,eszelytőlvásároltszolgáltatásnak(ígykülönösena közüzemiszolgáltatásnak) abérbeaáltala bérbevere–azigénybevétellelarányosan– áthárítottdíja.”

7. §

Az Szja tv. 44/C. § (11)bekezdésehelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(11)Az(1)bekezdésbenfoglaltaktóleltéen,haamagánszelykülföldibiztosítóval megkötöttnyugjbiztosításiszerződésalapján jogosultadórólvalórendelkezésre,az adóbevallásában –arendelkezési jogosultság alapja, összegemegállapításáhozszükséges adatokontúlmenően–feltüntetia külföldibiztosítónevét(megnevezését),címét(székhelyét), továbbá   azt  aállamot,  amelyben  a  biztosító  belföldi  illetőségűnek  minősül.  A magánszely,ha adófelettirendelkezésijogosultságátkülföldibiztosítóvalmegkötött nyugjbiztosításiszerződésalapján gyakorolta, azadóbevallásábanvalljabea(8) bekezdés szerintivisszafizetésikötelezettség összegétésazadóbevallásbenyújtására eírt haridőig fizetiazt meg.”

8. §

Az Szja tv. 46. § (4)bekezdéseakövetkezőc)ponttal egészül ki:

(Akifizetőneknem kellaeleget megállapítania)

c)lakás bérbeadásábólszármazó bevételből, haamagánszelynyilatkozik arról, hogya

17. § (5)bekezdését alkalmazza.”

9. §

Az Szja tv. 48. § (1)bekezdésehelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(1) Azaeleg-megállatásra kötelezettkifizetőa bevételtterheaelegeta magánszelyáltarásbanadottvagy amagánszelyáltalazEüsztv.szerintielektronikus azonosításiszolgáltatásalkalmazásávalazerrealra létrehozottelektronikusfeletenaz adóhatóság felémegtettésazadóhatóság általakifizetőrészéreelektronikusútontovábbított nyilatkozat(aeleg-nyilatkozat)figyelembevételévelállatjameg,ha a nyilatkozatot felszólításáravagy önkéntamagánszely akifizetéstmegezőenrendelkezésérebocsátja. Nyilatkozatadhaesetenkéntvagy azaévenbelülvisszavonásig(újabbnyilatkozattételig) érvényesen.  Haamagánszelyírásbanés elektronikus  feletenis  tett  nyilatkozatot,  a kifizetőnek az írásban átadottnyilatkozatotkellfigyelembe vennie.A nyilatkozattartalmát érintőbármely változáseseténamagánszelyköteleshaladéktalanulújnyilatkozatottenni. Nemkellújnyilatkozatottenni,ha a magánszelya családikedveznytmára magzatra tekintettel is érvényetette.”

10. §

Az Szja tv. 49/B. § (8) bekezdésb)pontba) alpontja helyébeakövetkező rendelkezés lép:

[A vállalkozói adóalap

b) haaz(1)-(5) bekezdésrendelkezéseiszerintmegállapítottbevételneka4.és11.számú mellékletszerintelszámoltköltségetnemhaladja meg,vagyameghaladórészenemérielaz adóévben a jövedelem-(nyereség-)minimumot, azegni vállalkozó választása szerint

ba)abevallásábanazállamiadó-ésvámhatóságáltalrendszeretettnyomtatványon– ajogkövetkeznyek  szempontjábólbevallásnakminősülő –bevallástkiegészítő nyilatkozatottesz, vagy

11. §

Az Szja tv. 62. § (2)bekezdéseakövetkező h)ponttal egészül ki:

(Amegszerzésrefordított összeg)

h) az adófizetés alapjául szolgáérték, ha az ingatlan megszerzésekor adóköteles jövedelemretekintetteladófizetés történt.”

12. §

Az Szja tv. 69. § (2)bekezdésehelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(2) Az(1) bekezdéshalyaalátartozójuttatásesetébenjövedelemnekminősüla juttatás értéke,ingyenesenvagy kedveznyesenjuttatotttermék,szolgáltatáseseténannakszokásos piaci értéke vagabból az a rész, amelyet a magánszely  nem köteles megfizetni. A kifizetőtterhelő adó alapja

a)béren kívüli juttatás esetében azezőek szerinti jövedelem,

b)béren kívüli  juttatásnaknem  minősülő  egyes  megharozott  juttatások  esetében az ezőek szerinti jövedelem 1,18-szorosa.”

13. §

Az Szja tv. 70. §-ahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

70. § (1)Egyes meghatározottjuttatásnakminősül

a)ahivatalizletiutazáshozkapcsolódóétkezésvagy másszolgáltatásrévéna magánszelynek juttatottadóköteles jövedelem;

b)a kifizetőtevékenységénekellátása érdekébenbiztosítotthelyiéstávolságitávbeszélő- szolgáltatás,mobiltelefon-szolgáltatás,továbbá azInternet-protokolltalkalmazóbeszédadatátvitel-szolgáltatás (azelőbbiszolgáltatásokegyütt:telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározottadóköteles jövedelem.

(2) Egyesmegharozottjuttatásnakminősülazönkénteskölcsönösbiztosítópénzrakról szóló törvényeírásai szerint lzottszolgáltatásrabefizetett összeg.

(3)Egyesmegharozottjuttatásnakminősül amunkáltaáltalszakképzőiskolaitanuló, kötelezőszakmaigyakorlatonlévőhallgató,duálisképzésben hallgatóimunkaszerződés alapjánrésztvevőhallgatórészére azonosfeltételekkelésmódoningyenesenvagy kedveznyesen átadotttermék, nyújtottszolgáltatás vén juttatottadóköteles betel.

(4)  Egyes megharozott juttatásnak minősül az aévben reprezentácés üzleti ajándékokjuttatása alapjánmeghatározottjövedelemazzal,hogy ajövedelem megharozásánálfigyelmenkívülkellhagyniazetörvény eírásaiszerintadómentes juttatásokat.

(5)  Ha  a  kifizeegyesület, köztestület, egyházi jogi szely, alapítvány(ideértve  a közalapítványtis),a(4)bekezdéstőleltéenmentesazaalólazaévbenreprezentácés aminimálbér25százalékánakmegfelelőegyediértéketmeg nemhaladóüzletiajándékok juttatásaalapjánmeghatározottjövedelemazonrésze,amely aközhasznú,illetvelszerinti tevékenysége érdekébenfelmerült,azaévrevonatkozóbeszámolóbankimutatottösszes ráfortás 10 százalékát,delegfeljebbazaévreelszámolt éves összes betele10 százalékát nem haladjameg.


(6)Egyes megharozottjuttatásnakminősül

a)azéviegy alkalommal–azerrevonatkozónyilvántartásvezetésemellett–csekély értéajándék révén juttatottadóköteles jövedelem;

b)azolyaningyenesvagy kedveznyestermék,szolgáltatásrévénjuttatottadóköteles bevétel,amelynekigénybevételéreegyidejűlegtöbbmagánszely jogosult,ésakifizető– jóhiszeeljárása ellenére–nemképesmegállataniazegyesmagánszelyekáltal megszerzettjövedelmet,továbbáazegyidejűleg többmagánszely (idrtveazleti partnereketis)száraszervezett,ingyenesvagy kedveznyesrendezvénnyel,eseménnyel összefüggésben(haarendezvény,eseny ajuttatáskörülményeibőlmegítélhetőendöntő részben vendégtásra, szabadidőprogramrairányul) akifizető által viseltköltség(beleértve az ilyenrendezvényen,esenyena résztvevőknekadottajándéktárgyra fortottkiadástis, feltéve,hogy azajándéktárgy egyediértékeszemélyenkéntnemhaladjamegaminimálbér25 százalékát);

c) a  kifizető  által  törvény   vagy törvény felhatalmazása  alapján  más  jogszabály rendelkezésekövetkeztébenamagánszelynekingyenesenvagy kedveznyesenátadott termék, nyújtottszolgáltatás vén juttatottadóköteles jövedelem;

d) azolyan amentesnek, üzletiajándéknaknemtekinthető üzletpolitikai(reklám)lú juttatás, amelynem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényhalyaalá,

azzal,hogyakifizetőrosszhiszeművagy jogszerűtlenelrásaeseténakiszabható mulasztási bírságazaalap 50 százaléka.

(7)Egyes megharozottjuttatásnakminősül

a)a 71.§(1) bekezdésszerintijuttatásnak azottmeghatározottértékhartmeghaladó része;

b)a71.§(1)bekezdésszerint–azottmegharozottértékharokatmegnemhaladóan– azaévbenbiztosított juttatásokegyüttesértékénekazévesrekreációskeretösszeget meghaladó sze;

c) a71.§(2)bekezdésa) pontszerintijuttatásnakazottmegharozottértékhart meghaladó sze;

d) a71.§(2)bekezdésb) pontszerintijuttatásnakazottmegharozottértékhart meghaladó sze.

(8)A (7)bekezdésb)pont alkalmazásában azéves rekreációs keretösszeg

a)– ha a munkáltató költségvetési szerv–

aa)évi 200 ezer forint, haamunkavállamunkaviszonya egészévbenfennáll;

ab)a200 ezerforintnakamunkavállaló által az adottmunkáltatónál azaévben ajuttatás alapjáulszolgálójogviszonybantölttnapokkalarányosösszege,ha a munkavállaló munkaviszonya csakaz év egyrészébenállfenn;

ac)évi200ezerforint,haamagánszely munkaviszonyaamagánszemélyhalálamiatt szűnik meg;

b)más munkáltató eseben

ba)évi 450 ezer forint, haamunkavállamunkaviszonya egészévbenfennáll;

bb)a450 ezerforintnakamunkavállaló által az adottmunkáltatónál azaévben ajuttatás alapjáulszolgálójogviszonybantölttnapokkalarányosösszege,ha a munkavállaló munkaviszonya csakaz év egyrészébenállfenn;

bc)évi450ezerforint,haamagánszely munkaviszonyaamagánszemélyhalálamiatt szűnik meg.


(9) E§ alkalmazásában

a) csekélyértékűajándék:aminimálbér10százalékátmegnemhaladóértékűtermék, szolgáltatás;

b) elszámoltévesösszesbevétel:akifizeáltalazaévrevonatkozóbeszámolóban kimutatott(ennekhiányábanazaévutolsónapjára vonatkozókönyvvitelizárlatalapján megállatott) összes betel, egyéni vállalkozónál azaévi vállalkozói bevétel;

c) telefonszolgáltatásmagánlúhasználatacíménadókötelesjövedelem:akifizetőta juttatás, szolgáltatás miattterhelő kiadásokból

ca) aforgalomarányoskiadásoktételeselkülönítésévelésanemforgalomarányos kiadásoknak aforgalomarányos kiadások magánhányadaértékévelmeghatározott magánlúhasználatértékének,vagy akifizetőválasztásaszerintakiadások20százalékának, illetve –hamagánlútelefonhasználatelkülönítése nemlehetséges–akiadások20 százalékának,

cb) haakifizetőaszolgáltatásnyújtója,amagánlúhasználatszokásospiaciértékének vagyazösszes használat szokásos piaci értéke20százalékának

amagánszelyáltal megnem rített része.

14. §

(1)Az Szja tv. 71. § (1)bekezdésehelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(1) Bérenkívülijuttatásnak minősül–haa juttatóa munkáltató–amunkavállalónakaz aévbenaSzéchenyi Pihenő rtya

a)szálláshely alszámlárautalt,kormányrendeletbenmegharozottszálláshely- szolgáltatásrafelhasználható–többjuttatótólsrmazóanegyüttvéve–legfeljebbévi225 ezer forinttámogatás;

b)vendéglátásalszámlájára utalt,melegkonyhásvendéglátóhelyeken(idrtvea munkahelyi étkeztetéstis) kormányrendeletben megharozottétkezésiszolgáltatásra felhasználható–többjuttatótólszármazóan együttvéve–legfeljebb évi150 ezer forint támogatás;

c) szabadidőalszámlárautalt,aszabadidő-eltöltést,arekreáct,azegészségmegőrzést szolgáló,kormányrendeletben meghatározottszolgáltasrafelhasználható–többjuttatótól származóan együttvéve–legfeljebb évi 75 ezerforint támogatás.

(2)Az Szja tv. 71. § (5)bekezdésehelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(5)E § és a 70. § (8) bekezdés alkalmazásában

a)munkáltatónak minősül atársas vállalkozás is;

b) munkavállalónakminősülamunkatörvénykönyvérőlszólótörvény eírásaiszerinta munkáltatónálmásikmunkáltatóutasításaalapjána munkaszerződésébenrögzített munkahelytőleltérő helyen munkát végző munkavállaésatársasvállalkozásszelyesen közreműködő tagja is;

c) üdülőnekminősülanezletilúközösségiszabadidősszálláshely-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint üdülőként nyilvántartásba vettszálláshely;

d)aSzéchenyiPihenőKártyaazarrajogosultintézny általkibocsátottolyanfizetési eszz,amellyelamunkavállalónakamunkáltatóáltalutalttámogatásterhére  –azarra felhatalmazottés a rendszerbebevont szolgáltaknál– szolgáltatások vásárolhatók.”


15. §

Az Szja tv. akövetkező 95. §-sal egészül ki:

95.§(1)E törvénynekazegyesadótörvényekésmáskapcsolódótörvények módosításáról,valaminta bevándorlásikülönadórólszóló2018.évi…..törvénnyel megállatottrendelkeseit–a (2)-(3) bekezdésben foglaltakfigyelembevételével–a halybalépésnapjátólmegszerzettjövedelemre éskeletkezettakötelezettségre kell alkalmazni.

(2) Azegyesadótörvényekésmáskapcsolódótörvényekmódosításáról,valaminta bevándorlási különadórólszóló 2018. évi …….törvénnyel megállatott65. § (2) bekezdésa) ésb) pontja,66.§(3)bekezdése,67.§(5)bekezdéseahalybalépésétmegezően megszerzettjövedelemreis alkalmazható.

(3) Azegyesadótörvényekésmáskapcsolódótörvényekmódosításáról,valaminta bevándorlásikülönadórólszóló2018. évi…….törvénnyelmegállatott3. § 2.pontja, 1. számúmelléklet3.pont3.5.alpontja,9.pont9.8.alpontjaés9.  pont9.8.alpont9.8.1. alpontja, a2018. január 1-jétől keletkezettadókötelezettségreis alkalmazható.

(4) Azegyesadótörvényekésmáskapcsolódótörvényekmódosításáról,valaminta bevándorlásikülönadórólszóló2018. évi……. törvénnyelmegállatott1.számú melléklet7. pont 7.40. alpontjaa2018. július 1-jét követően teljetettkifizetésekreis alkalmazható.

(5) A 2019.január 1-jétmegezőennyújtottlakáslúmunkáltatóitámogatással összefüggésben azetörvény2018. december31-én halyos szabályaitalkalmazni kell.

(6) Azállamiadó- ésvámhatóságazegyénivállalkozókszára elsőalkalommala 2018. évrevonatkozóan készítbevallási tervezetet.

16. §


Az Szja tv.

1.  1. számú mellékleteaz1. melléklet,

2.  6. számú mellékletea2.melléklet,

3.  11. számú mellékletea3.melléklet

szerint módosul.

Az Szja tv.


17. §


1.  3.§93.pontjánaknyitószövegrészébenabiztosítóteljesítéséreszövegrészhelyébe a44/C(8) bekezdéseszerintivisszafizetésikötelezettségösszegévelcsökkentettbiztosítói teljesítésre”szöveg, aza biztosítottjogosultszövegrészhelyébeazaza biztotott jogosult,akireanyugdíjbiztosításiszerződéstmegkötötkszöveg,zárószövegrészébenaz

 

Amennyiben a járadékszolgáltatás” szövegrész helyébe az Amennyiben a szerződés létrejöttétőlszámított10.évvégéig tartó időszakra kalkuláltjáradékszolgáltatás”szöveg,

 

2.   22.§(6)bekezdésébenazigazoltszövegrészhelyébeaszámlával(számlákkal), más bizonylattal (bizonylatokkal)igazoltszöveg,

 

3.   44/B.§(7)bekezdésa)pontzászövegrészébenazösszegét,azzalszövegrész helyébe azösszegét, külön is feltüntetve az adóévben teljesítettbefizetéseket, azzal”szöveg,

4.  44/C.§(7)bekezdésnyitószövegrészébena biztosítópénzforgalmi”  szövegrész helyébea biztosító (vagyjogutódja)pénzforgalmi”szöveg,

5.  44/C.§(8)bekezdésébenamagánszemélynekhúszszázalékkal”szövegrészhelyébe a magánszemélynek(aszerződőnekvagy–haaszerződőésabiztosítottszelye eltér egymástólésaszerződőkifizetővagykülföldiilletőségűszely,akkor–abiztosítottnak) húszszázalékkal”szöveg,azúgy módosul,hogyszövegrészhelyébeazúgy módosul (ideértvea biztosított személyének cseréjéreirányuló szerződésmódosítástis), hogyszöveg,

6.  55.§banajogerőreemelkedésénekszövegrészhelyébeaglegesséválásának

szöveg, ajogerősen”szövegszhelyébea glegesen”szöveg,

7.  62.§(2)bekezdésg)pontga)ésgb) alpontbanazingatlanesetében”szövegszek

helyébe azingatlan, vagyoni értékű jog esetébenszöveg,

8.  78/A.§(2)bekezdésébena2.pontjában”szövegszhelyébeaIII.fejezetében”

szöveg,

9.  78/A.  §  (4)  bekezdésében  a  számlával  (számlákkal)”  szövegsz  helyébe  a

számlával (számlákkal),más bizonylattal (bizonylatokkal)szöveg,

10. 1.számúmelléklet1.pont1.3.alpontjábanazahelyiönkormányzatáltalaszociális igazgatásrólésszociális ellátásokrólszólótörvényalapjánnyújtottátmenetisegély,temetési segély, önkormányzatisegély, lakásfenntartásitámogatás,adósságkezelésiszolgáltatás, időskorúak járadéka,azaktív korúakellátásáravalójogosultságkeretébenmegállapított pénzbeliellátás,településitámogatás”szövegrészhelyébeazaszociálisigazgatásról és szociálisellátásokrólszóló  törvényalapján  nyújtottpénzbeliésterszetbeni  ellátások, ideértve atelepülésitámogatástisszöveg,az asúlyosanmozgáskorlátozottmagánszely részére jogszabály alapjánnyújtottközlekedésitámogatás”szövegrészhelyébe azasúlyos mozgáskorlátozottszelyek közlekedésikedvezményeirőlszólójogszabályalapjánadható támogatás”szöveg,

11.1.számúmelléklet4.pont4.9.alpontjábanafelajánlja,azzal,hogyeznemminősül az adócsökkentésre jogosító közcélú adománynakszövegrészhelyébea felajánlja”szöveg,

12.1.  számú  melléklet  4.  pont  4.24.  alpont  b)   alpontjában  a   családtagjánakszövegrészekhelyébeaközösháztartásbanélőPolgáriTörvénykönyv szerinti hozzátartozójának”szövegsz,

13. 1.számúmelléklet6.pont6.8.alpontjábanazabiztosítóintézetekrőlésabiztosítási tekenységrőlszólótörvényben”szövegrészhelyébe azabiztosításitekenységrőlszóló törvényben”szöveg,

14.1. számú melléklet 8.  pont 8.6. alpont f)  pontjában az akinek nincs lakóhelyeszövegrészhelyébeazakinem rendelkezik lakáshaszonélvezetijoggalnem terhelt50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezetijogával”szöveg,

15. 1. számú melklet 9. pont 9.8. alpontjában a haszonbérbe adásából származó jövedelemszövegrészhelyébeahaszonbérbeadásából,valamintaz  erdőnekminősülő termőföldönfolytatott társulterdőgazdálkodásbólszármazójövedelemszöveg,9.pont9.8. alpont 9.8.1. alpontjában aza jogosult adóhatóság”szövegrészhelyébeazjogosultnak az erdőnekminősülő föld fekvéseszerintilletékenkormányzatiadóhatóság”szöveg,

16.2.   számú   melléklet  I Jellemzően   előforduló   bevételek   fejezet   7.  pont   nyitó szövegrészébenaza 100 ezer– 2006. január 1-je ettibeszerzés esetén50 ezer– forintnálszövegrészhelyébe aza 200 ezer forintnál”szöveg,

17.2.számúmelléklet II.  amezőgazdaságiőstermelőtevékenységénekmegszüntetése fejezet1.pontjábanaz a100ezer–1991.december31tkövetően és2001.január1-jét megelőzőentörtébeszerzésesetén30ezer,2000.december31-étkövetőenés2006.január


1-jét megelőzően történő beszerzés esetén 50 ezer– forintotmeg nem haladó”szövegrész helyébe az a 200 ezer forintot meg nem haladó”szöveg,

18. 3. számú melkletI. Jellemzően előforduló költségekfejezet 2.pontjábana100 ezer forintotszövegrészhelyébe a200ezerforintotszöveg,I.Jellemzőenelőfordulóköltségek fejezet 24. ponta)és b)alpontjában a100 ezerforintotszövegrészek helyébea200 ezer forintotszöveg,

19.  3.számúmellékletV.fejezet8.pontjábananyugdíjjárulékésegészségbiztosítási járulékszövegrészhelyébe anyugdíjjárulék,egészségbiztosításijárulék ésmunkaerő-piaci járulékszöveg,

20. 5.számúmellékletII.Részletezőnyilvántartásokfejezet13.Lelrpontbana100 ezerforintnálalacsonyabbértékű  (1991.december31követőenés 2001.január1-jét megelőzőentörtébeszerzésesetén30ezer,2000.december31-étkövetőenés2006.január

1-jét   megelőzően   törnő   beszerzés   esetén  50   ezer   forintnál  alacsonyabb   értékű)szövegrészehelyébe a 200  ezer  forintnál alacsonyabb  értékű” szöveg, a  100  ezer forintnálnem magasabbértékű(1991.december31tköveenés2001.január1-jét megelőzőentörtébeszerzésesetén30ezer,2000.december31-étkövetőenés2006.január

1-jét  megelőzően  törnő  beszerzéesetén  50  ezer  forintnál  alacsonyabb  értékű)

szövegrészek helyébea 200 ezer forintnál nemmagasabb értékű”szöveg,

21. 10. számú melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek fejezet 7. pont nyitó szövegrészében   az a 100 ezer – 2006. január  1-je  etti beszerzés esetén  50 ezer – forintnálszövegrészhelyébe aza 200 ezer forintnál”szöveg,

22. 10.  számú  melléklet  II.  Az  egyéni  vállalkozói  tevékenység   megszüntetésével összefüggőbevételekfejezet1.pontjábanaza100ezer–1991.december31tkövetőenés

2001.január 1-jétmegelőzőentörténőbeszerzésesetén 30ezer,2000.december31-ét követőenés2006.január1-jétmegelőzőentörnőbeszerzésesetén50ezer–forintotmeg nem haladó”szövegrészhelyébe aza 200 ezer forintot meg nem haladó”szöveg,

23.11.számúmellékletI.Jellemzőnelőfordulóköltségekfejezet2.pontjábana100ezer

forintotszövegrészhelyébea 200 ezer forintot” szöveg

lép.


Halyát veszti

1.  3. § 64. pontja,


18. §


2.  10. § (7)bekezdésc)és d)alpontjában azállandó”szövegrész,

3.  13. § a)pontja,

4.  49/A. § (1)bekezdésébenazés az adózás rendjéről szóló törvényben”szövegsz,

5.  65. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített”szövegrész,

6.  66.§(3)bekezdézárószövegrészébeazazadóhatóságiközreműködésnélkül elkészített”szövegrész,

7.  67. § (5) bekezdésében az az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített”

szövegrész,

8.  71. § (6)bekezdés,


9.  89. § (6)bekezdés,

10.1.számúmelléklet1.pont1.1.alpontjábanaz,amegváltozottmunkapességű szelyek ellátásai”szövegsz,

11.1. számú melléklet1. pont 1.8. alpontja,

12.1. számú melléklet 2. pont 2.7. alpontja,

13.1. számú melléklet2. pont 2.11. alpontja,

14.1. számú melléklet6. pont 6.3. alpontja,

15.1. számú melléklet7. pont 7.38. alpontb)pontja,

16.1.  számú  melléklet 8.  pont  8.27.  alpontjában  a  terszetbeni  ellátásformájában nyújtottrendkívüli gyermekvédelmi támogatás, továbbá a”szövegrész,

17.1. számú melléklet8. pont 8.28.alpontja,

18.1. számú melléklet9. pont 9.3.alpontja,

19.1. számú melléklet9. pont 9.7alpontja,

20.3.számúmellékletI.Jellemzőenelőfordulóköltségekfejezet5.pontbananem megállapodás alapján”szövegrész,

21.5.számúmellékletII.szletezőnyilvántartásokfejezet5.Értékpapírok,értékparra vonatkozó jogok nyilvántartásapont d)alpontjában azállandó”szövegrész,

22.11.számúmellékletI.Jellemzőenelőfordulóköltségekfejezet6.pontjábananem megállapodás alapján”szövegrész.

2.        A társaságiadóról és azosztalékadóról szóló1996. évi LXXXI. törvény módosítása

19. §

(1)Atársaságiadórólésazosztalékadórólszóló1996.éviLXXXI.törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 4. § 5. pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(E törvényalkalmazásában)

5.bejelentettrészesedés:a belföldijogszabályokalapjánlétrettjogiszelyben és külföldi szelyben (kivéve  az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett részesedés (a korábbanmár bejelentettrészesedés értékéneka növekedése)aharozatlanfutamidejű befektetésialapáltalkibocsátottbefektetésijegy kivételével,feltéve,hogy azazóaszerzést (ide nemértveakorábbanmár bejelentettrészesedésértékénekanövekedésétésakorábban már bejelentettrészesedésre vonatkozóanazátalakulás,egyesülés,szétválássorána jogutódbantörténővagy jogutódáltalirészesedésszerzést)aszerzéstkövető75naponbelül bejelentiazadóhatóságnak;a haridőelmulasztása eseténigazolásikérelemeterjesztésének nincs  helye; e  rendelkezés alkalmazásában szerzés időpontjának a  gbírósági bejegyzés napja, cégbíróságibejegyzéshiányábanazalapulszolgálójogügylethatályosulásánaknapja minősül;azletvezetéshelyére tekintettelbelföldiilletőségűazóerendelkezéstazzalaz eltérésselalkalmazza,hogy azelsőjognyilatkozatmegtételéneknapjátkövető75naponbelül jogosult  bejelentést  tenni  azokról  a   részesedésekről,  amelyeket  a  belföldi  illetőség megszerzéseett szerzett; 

 

(2)A Tao. törvény4. §11a. pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(E törvényalkalmazásában)

11a. energiahatékonyságilokat szolgálóberuházás,felújítás:azenergiahatékonyságról szólótörvény szerintienergiahatékonyságnövekedéséteredményezőberuházás,fejítás, amelyrévénazenergiahatékonyságrólszólótörvény szerintivégsőenergia-fogyasztás csökkenéséteredményező energiamegtakarításrakerül sor;”

(3)A Tao. törvény4.§-aakövetkező24/a. ponttal egészül ki:

(E törvényalkalmazásában)

24/a.munkahelyióvoda:olyanóvodainevelésiellátást nyújtóintézmény,amely azéves átlagosgyermeklétszámotfigyelembe véve legalább80százalékbanazazóáltal foglalkoztatottak gyermekeinek azóvodai nevelését biztosítja;”

20. §

(1)A Tao. törvény7. § (1)bekezdésdz)pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(Az adózásettieredményt csökkenti:)

dz)  a bejelentett részesedés értéketésének, nem pénzbeli vagyoni hozzárulásként történőkivezetésénekadóéviárfolyamnyeresége(csökkentve mindkétesetben azüzletivagy cégértékkivezetésekövetkeztébenelszámoltráfortással),feltéve,hogy arészesedéstaz azó(idrtvejogelődjétis)azértéketésétmegezőenlegalábbegy évenátfolyamatosan eszzei  között  tartottanyilván (az átalakulás, egyesülés, szétválás  miatti  kivezetés nem minősülafolyamatostartásmegszatásának),továbbá abejelentettrészesedésre azaévben visszaírt értékvesztés,”

(2)A Tao. törvény7. § (1)bekezdésf)pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(Az adózásettieredményt csökkenti:)

f) azeredménytartaknakazaévbenlekötötttartalékbaátvezetettésazaévutolsó napjánlekötötttartalékkéntkimutatottösszege,delegfeljebbazaéviadózásettinyereség

50 százaléka és legfeljebb aévenként 10 milliárd forint (a továbbiakban: fejlesztési tartalék), figyelemmel a (15) bekezdésbenfoglaltakra,”

(3)A Tao. törvény7.§-aakövetkező (8e) bekezdéssel egészül ki:

(8e) Akorai fázisú vállalkozásbanszerzettszesedés részbeni kivezetése,továbbáakorai fázisúvállalkozásban szerzettrészesedésrevonatkozó értékvesztés elszámolása esetén,a részbenikivezetés,azértékvesztéselszámolásaaévébenésazaztkövető,az(1)bekezdés m) pontjaszerinticsökkentésérvényetésérerendelkezésreállóadóévben,aévekbenaz(1) bekezdésm) pontja szerintiösszegetarészbenikivezetésre,értékvesztésre tekintettel megállatottértékkel anyosankellmegállatani.”

(4)A Tao. törvény7. §-aakövetkező (18a)-(18d)bekezdéssel egészül ki:

(18a)Az(1)bekezdést) pontjábanfoglaltaktóleltéenabelföldiilletőségűazótól közvetlenüligénybe vettkutatásiéskísérletifejlesztésiszolgáltatásra vonatkozóanaz(1) bekezdést) pontjaszerinticsökkentéstamegrendeésaszolgáltatásnyújtójamegosztottan érvényethetia megrendeésa szolgáltatástnyújtó(18b)bekezdésszerintiközösírásbeli nyilatkozataalapján,összesenlegfeljebbaszolgáltatásnyújtójaáltalaz(1)bekezdést) pontja alapján érvényethető összegben.

(18b)  A  (18a bekezdésben  foglalt  rendelkezéalkalmazásánafeltétele,  hogy   a megrendeés a szolgáltatást nyújtó az adóbevallás benyújtásáig írásbeli nyilatkozatban


gzítika szolgáltatáskutatásiéskísérletifejlesztésiszolgáltatásiminősét,a szolgáltatás nyújtójaáltalaz(1)bekezdés t) pontjaalapjánérvényethetőösszeget,valamintebbőla megrendelő ésaszolgáltatást nyújtó által figyelembe vehető összeget.

(18c)   A   (18b)   bekezdés  szerinti  nyilatkozatban   foglaltak   valóságtartalmáért  és teljesüléséért amegrendelő és aszolgáltatás nyújtójaegyetemlegesen felel.

(18d) A (18a) bekezdés szerinti csökkentésre sem a szolgáltatás nyújtója, sem a

megrendelő nemalkalmazhatja az(1)bekezdés w)pontjában foglaltakat.”

21. §

(1)A Tao. törvény8. § (1)bekezdés g)pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(Az adózásettieredményt növeli:)

g)azazásettieredménycsökkentésekénta7.§(1)bekezdém)pontjaalapján elszámoltösszeg kétszereseakivezetésaévében,haarészesedésszerzésaévétkövető harmadikadóév végéigaszerzettrészesedéstbármilyen jogcímen–azátalakulás, egyesülés, szétválás,kedveznyezetteszzátruházás,kedveznyezettrészesedéscsere miatti kivezetést kivéve –azadózó kivezeti, szben kivezeti,”

(2)A Tao. törvény8.§ (1) bekezdés r)pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(Az adózásettieredményt növeli:)

r) a7.§(1)bekezdésgy) pontjaalapjánazazásettieredmény csökkentéseként elszámoltösszegbőlakedveznyezettátalakulásalapjánmegszerzettrészesedés(kivéve,ha a   kedveznyezett  átalakuláalapján  kivezetett  részesedés  bejelentett  részesedésnek minősült) bekerülési   értéke csökkentéseként,   könyv szerinti   értéke  kivezetéseként az aévben  bármelyjogcímenelszámolt  (deösszesen  legfeljebb arészesedésre az említett rendelkezésalapjánazazásettieredmény csökkentésekéntfigyelembevett)összeg, figyelemmel a (7)bekezdésbenfoglaltakra,”

(3) ATao. törvény8. § (1)bekezdést)pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(Az adózásettieredményt növeli:)

t)a7.  §(1)bekezdéh)pontjaalapjánazazásettieredménycsökkentéseként elszámoltösszegbőla kedveznyezettrészesedéscserealapjánmegszerzettrészesedés (kivéve,ha a kedveznyezettrészesedéscserealapjánkivezetettrészesedésbejelentett részesedésnek minősült)bekerülésiértékecsökkentéseként,könyvszerintiértéke kivezetésekéntazaévbenbármely jogcímenelszámolt(deösszesenlegfeljebbazemlített rendelkezésalapjánazazásettieredmény csökkentésekéntfigyelembevett)összeg, figyelemmel a (7)bekezdésbenfoglaltakra,”

22. §

(1)A Tao. törvény18/B.§ (1)bekezdéseakövetkezői)ponttal egészül ki:

(A 18/A. §(1)bekezdéseszerinti adózó adózás előtti eredméntcsökkenti:)

i)atőkeinstrumentumbantörténőbefektetéskivezetésekorabefektetésenösszességében (atárgyévbenésazaztmegezőévekben)elért,azegyébátfogójövedelembenelszámoltés azaalapbankorábbannemérvényetettveszteség összege,amennyibenazolyan tőkeinstrumentumbantörténőbefektetéshezkapcsolódott,amelyneka valósértékébentörténő változástazazóazIFRS9 Pénzügyiinstrumentumokstandard szerint egyébátfogó jövedelemkéntszámoljael,azzalhogy erendelkezésabejelentettrészesedésnekminősülő részesedés vonatkozásában nem alkalmazható.”


(2)A Tao. törvény18/B.§ (2)bekezdéseakövetkezőh)ponttal egészül ki:

(A 18/A. §(1)bekezdéseszerinti adózó adózás előttieredmént növeli:)

h)atőkeinstrumentumbantörténőbefektetéskivezetésekorabefektetésenösszességében (atárgyévbenésazaztmegezőévekben)elért,azegyébátfogójövedelembenelszámoltés azaalapbankorábbanelnemszámoltnyereség összege,amennyibenazolyan tőkeinstrumentumbantörténőbefektetéshezkapcsolódott,amelyneka valósértékébentörténő változástazazó azIFRS9 Pénzügyiinstrumentumokstandard szerintazegyéb átfogó jövedelemkéntszámoljael,azzal,hogy e rendelkezésabejelentettrészesedésnekminősülő részesedésvonatkozásábannemalkalmazható,feltéve,hogy abejelentettrészesedésta kivezetést megezően legalább egyévigfolyamatosan eszzei közötttartotta nyilván.”

23. §

(1)A Tao. törvény18/C-aakövetkező (4gy)bekezdéssel egészül ki:

(4gy)A18/A.§(1)bekezdésehalyaalátartozóazó,haaz1.számúmelklet5. pontja halyaalá tartozó,azáttéréselsőnapjátmegezőnaponnyilvántartotteszzeinek könyvszerintiértékenulláracsökkent,deasmítottnyilvántartásiértékepozitív,akkor a különbözettelválasztásaszerintcsökkenthetiazazásettieredményétakönyvszerinti értéknulláracsökkenésétkövetőháromaévben,egyenlőrészletekben.Aze rendelkezés alapjánaévenkéntlevontösszegetazaalapnálérvényetettértékcsökkenésileírásnak kelltekinteni.Amennyibena háromadóévsoránazeszközkivezetésre kerül,a kivezetés aévében akivezetésrevonatkozó rendelkezésekszerint kelleljárni.

(2) ATao. törvény18/C. §-aakövetkező (9c) bekezdéssel egészül ki:

(9c) A 18/A.§(1)bekezdése halyaalátartozóazóazIFRS-ekszerintibeszámolóban egységesenkimutatottösszetetteszzrevonatkozóanaz1.számúésa2.számúmellékletet azösszetetteszztalkoegyeskomponensekrealkalmazzafeltéve,hogy akomponenseka főbb gazdaságijellemzőikalapján egymástóleltérőek,továbbáazIFRS-ekszerinta komponensek bekelésiértékét,hasznosélettartamát, maradványértékét,leírásimódszerét külön-különmeg kellhatározni,valamintakomponensekaz1.számúésa2.számúmelklet alapján besorolhatóak.”

24. §

A Tao. törvény 22/E. §-a és a 22/E. §t megező alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás,fejítás adókedveznye

22/E. § (1) Azazóadókedveznytvehetigénybeenergiahatékonysági lokat szolgáló beruházás, fejítázembe helyezéseézemeltetése eseténa beruházás,fejítázembe helyezését  követő  adóévben  –  vagy   döntése  szerint  a  beruházás,  fejítás  üzembe helyezésénekadóévében– és az azt követő öt adóévben.

(2) Az azó által igénybe veheadókedvezny  mértéke nem haladhatja meg azónként,továbbá beruházásonként,fejításonként,aberuházáshoz,fejításhozigényelt összesállamitámogatással együttesen,jelenértékena beruházás,felújítás elszámolható költsége

a) zép-Magyarorsg régiókormányrendeletszerintnemtámogathatótelepülésein30 százalékának,

b)zép-Magyarorsgrégiókormányrendeletbenmegharozotttámogathatótelepülésein

35 százalékának,


c)Észak-Magyarország,Észak-Alföld,Dél-Alföld,Dél-Dunántúl,Közép-Dunántúlvagy

 

Nyugat-Dunántúlgióban 45 százalékának

 

megfelelő mérket, de legfeljebb a15 millió eurónak megfelelőforintösszeget.

 

(3) Az adókedvezny  (2) bekezdés szerinti mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtotttámogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

 

(4)E § alkalmazásában elszámolható költségnekminősül

 

a) azenergiahatékonyságiberuházás,felújítás ljátszolgáló,a magasabb energiahatékonysági szint eséhezközvetlenül kapcsolódó tárgyieszz, immateriális jószág bekerülésiértéke,értékéneknövekedése,amennyibenaberuházás,fejítás összköltségén belülazenergiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, fejítás költségei külön beruházásként, felújításként meghatározhatóak, vagy

 

b) azenergiahatékonyságilokatközvetlenülszolgálóberuházás,fejítás részétképező tárgyieszz, immateriális jószágbekerülési érkének, értéknövekedésének azasze, amely egy hasonló,kevésenergiahatékonyberuházáshoz,fejításhozviszonyítva többletköltségkéntmerülfel,amelykevésbéenergiahatékonyberuházást,fejítástazazó az e  § szerinti adókedveznyés a  beruházáshoz, fejításhoz igénybe  vett más állami támogatás hiányában hiteltérdemlően végrehajtottvolna.

 

(5)Azelszámolhatóköltségetszokásospiaciáronkellfigyelembevenni,haazazazóés avelekapcsoltvállalkozásiviszonybanlévőszely közöttaszokásospiaciártóleltéáron kötött szerződés alapján merült fel.

 

(6)Azadókedvezny igénybevételénekfeltétele,hogy azazóazadókedvezny igénybevételénekelsőadóévébenazaévitársaságiabevallásabenyújtásáig rendelkezzen azenergiahatékonysági lokat szolgáló beruházás adókedveznyének végrehajtási szabályairólszólókormányrendeletszerintiigazolással,amelyalátámasztja,hogy beruházása, fejítása energiahatékonyságilokatszolgálóberuházásnak, fejításnakminősül.Megújuló energiaforrásbólnyertenergiafelhasználásátlzóberuházás,fejításvagy beruházásrész, fejításrésztekintetébenadókedvezny abbanazesetbenveheigénybe,haaberuházás, fejítás vagyberuházásrész, fejításrészenergiahatékonyságnövekedésével jár.

 

(7)Azadókedvezny akkorvehetőigénybe, haazazóaberuházás,fejításrészét képezővalamennyieszzthasználatbaveszi,ésezeketazeszközöketa beruházás,fejítás üzembehelyezésétkövetőlegalábbötévig (atovábbiakban:kötelezőüzemeltetésiidőszak)a halyos,jogerősengedélybenfoglaltakszerint üzemelteti,illetve használja.Haazazóaz üzembehelyezett,azelszámolhatóköltség összegénélfigyelembevetteszzöketakötelező üzemeltetésiidőszakonbelülabefektetetteszzökközülpótlásnélkülkivezeti,vagy pótlás nélkülnezemeltetia halyos,jogerős engedélybenfoglaltak szerint,akkorazilyen eszzökbekerülésiértékeazadókedvezny alapjáulszolgáelszámolhatóköltséget csökkenti.

 

(8)Nem veheigénybeadókedvezny,

 

a)haazazóafejlesztéstazérthajtja végre,hogy aberuházás,fejításmegkezdésének időpontjábanmár elfogadottuniósszabványoknakfeleljenmeg,mégakkorsem,haazuniós szabványok mégnem léptek halyba;

b) haazazónemteljetiaze törvénybenésazenergiahatékonyságilokatszolgáló beruházásakedveznyénekvégrehajtásiszabályairól szólókormányrendeletbenfoglalt feltételeket;

c) haazazónehézhelyzetbenlévőtársaság,bíróságáltaljogerősenelrendeltfelszámolás vagykényszertörlési elrás alattáll, vagyvégelszámolását bejelentetteabírósághoz;

d)ahalászatiésakvakultúra-terkekpianakközösszervezéséről,az1184/2006/EKés az1224/2009/EK tanácsirendeletmódosításáról,valaminta 104/2000/EK tanácsirendelet halyonkívülhelyezésérőlszóló 2013.december11-i1379/2013/EUeurópaiparlamentiés tanácsirendeletben megharozottakvakultúra-terkek termelését,feldolgozásátés értéketését szolgáló beruházáshoz, fejításhoz;

e) ha az azóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan európaibizottságiharozateredményeként,amely valamely támogatástjogellenesnekésa belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvátott.

(9)Azazónakkülönnyilvántartástkellvezetnie,amely tartalmazzaaberuházás,fejítás kerebezembehelyezett,nyilvántartásba vett,azelszámolhatóköltségrészét képező, továbbá akötelezőüzemeltetésiidőszakalattazállománybólkikerült,illetveaszintentartást szolgáló valamennyi eszköz

a)üzembe helyezésének, nyilvántartásba telének időpontját és helyét;

b)bekelési érkét;

c)többletköltségét;

d)azállományból törnő kikerülés időpontját, indokát.

(10)Azakedvezny feltételeinekteljesítésétazállamiadóhatóságazadókedvezny első igénybevételét követő harmadik aév végéig legalább egyszerellerzi.

(11) Ugyanazonberuházástekintetébenaze§szerintiadókedvezmény együttesennem alkalmazható a 22/B. § (1)bekezdéseszerinti adókedvezménnyel.”

25. §

A Tao. törvény29/A. §-aakövetkező (62)-(65) bekezdéssel egészül ki:

(62) Az egyesadótörvényekésmáskapcsolódótörvényekmódosításáról,valaminta bevándorlásikülönadórólszóló2018.évi….törvénnyelmegállatott4.§11a.pontjátés

22/E. §t első alkalommal ezen rendelkezések halybapését követően megkezdett,

energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, fejítások tekintetébenlehet alkalmazni.

(63)A2017.december31tkövetőenszerzetttovábbirészesedések azóiválasztás szerintazegyesadótörvényekésmás kapcsolódótörvényekmódosításáról, valaminta bevándorlásikülönadórólszóló2018.évi…törvény halybapéséneknapjátkövetőnapon halyos szabályok figyelembevételével,   a halybalépést  követő 75   napon   belül bejelenthetőek azahatóságnak.

(64) Az egyesadótörvényekésmáskapcsolódótörvényekmódosításáról,valaminta bevándorlásikülönadórólszóló 2018.évi… törvénnyelmegállatott7.§(18a)bekezdése szerintimegosztáselsőalkalommala2018.aévrealkalmazhatófeltéve,hogy azérintett azók 2018. aévrevonatkozóan társasági adóbevallást gnem nyújtottak be.

(65) Azazóa 2018-bankezdődőadóéveadókötelezettségéree törvénynekaz egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításál, valamint a bevándorlási

különadórólszóló2018.évi…törvénnyelmegállatott18/B.§(1)bekezdési)pontjátés

18/B. § (2)bekezdésh)pontját választásaszerint alkalmazza.”


ATao. törvény


26. §


1.   2.§(2)bekezdésh)pontjábanatovábbáadiákotthon”szövegrészhelyébeaza

diákotthon”szöveg,

2.   6. § (6)bekezdés b)pontjában az adóalany,illetve, ha” szövegrész helyébeaz

adóalany, továbbá ha”szöveg,

3.   7.§(1)bekezdésm)pontjábanazadóévenkéntlegfeljebb”szövegszhelyébeaz

adóévenként és korai fázivállalkozásonnt legfeljebb” szöveg, a (8d)”

szövegrészhelyébea (8e)szöveg,

4.   7.§(1)bekezdés r)pontjábanés8.§(1)bekezdés e)pontjában az azadózás rendjéről”szövegrészhelyébeazadóigazgatásirendtartásról,azadózás rendjéről” szöveg,

5.   7.§(1)bekezdést)pontjábanaza(17)-(18)bekezdésben”szövegrészhelyébeaza

(17)-(18d) bekezdésben”szöveg,

6.   7.§(1)bekezdésu)pontjábanésa8.§(1)bekezdésp)pontjábanazadóellenőrzés, önellenőrzés”szövegrészhelyébeazadóellenőrzés,azadóigazgatásirendtartásról, az adózás rendjéről szóló rnyszerinti önellenőrzés”szöveg,

7.   7.§(1)bekezdésw)pontjábanaza(21)bekezdésben”szövegrészhelyébeaza

(18c)és a(21)bekezdésben”szöveg,

8.   22/C. § (3c) bekezdésében a támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás”szövegrészhelyébe atámogatásésakiegészítősportfejlesztési támogatás”szöveg,

9.   3.számúmellékletB)rész20.pontjábanazagyermekekszövegszhelyébeaza munkahelyi óvoda, továbbá a gyermekekszöveg


lép.


27. §

(1)A Tao. törvény1. smellékletea 4. melléklet szerint módosul. (2)A Tao törvény2. smellékleteaz5. melléklet szerint módosul. (3) ATao. törvény3. smellékletea6. melléklet szerint módosul.

28. §


(1)Halyát vesztiaTao.törvény

1. 29/B. § (1)bekezdésében avagya fizetendő hitelintézetikülönadót,,

2. 29/B. § (4) bekezdésében ahitelintézetikülönadó,,

3. 29/B. § (4) bekezdésében ahitelintézetikülönadó,,

4. 29/B. § (4) bekezdésében avagya fizetendő hitelintézetikülönadója”,

5. 29/C. § (1), (6), (8),(10)bekezdésében ahitelintézetikülönadót,,

6. 29/C. § (2) bekezdésében ahitelintézetikülönadó,”

 

(2)Halyát vesztiaTao.törvény

1. 4. § 8. és 10. pontja,

2. 18/D. § (6)bekezdése,

3. 24/A. § (10) bekezdése,

4. 29/D. § (10) bekezdése.

(3)HatályátvesztiaTao.törvény2.számellékletII.Építmények”résztáblázatát

követően

1.aHulladéktároló:ahulladékgazdálkodásrólszólótörvény eírásánakmegfelelő tárolásra, ártalmatlatásra szolgáépület,étny;a hulladéktárolólétesítése miattigénybe vettföldterületre értékcsökkenésileírástahulladéktárolóvalazonosleírásikulccsalkell számolni.”,

2.aHulladékhasznosítólétetmény:ahulladékgazdálkodásrólszólótörvény eírásának megfelelő hasznosítás lraszolgáépület, étny, ide nem értvea földterületet.

szöveg.

3.       Az egyszerűsítettvállalkozói adóról szóló2002.évi XLIII. törvény módosítása

29. §

Azegyszerűsítettvállalkozóiadórólszóló2002. éviXLIII.törvény(atovábbiakban:Eva törvény)18. § (8)bekezdésehelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(8) A(7) bekezdésbenemlítettforrásokatésa forrásokváltozásátazadózóelkülönítetten tartjanyilván.Enyilvántartásbanazadóalany azaalanyiság időszakaalattazazott eredményt,haazveszteség,azaalanyiság időszakaalattkeletkezetteredménytartalék terhére,haazerremárnemnyújtfedezetet,akkor a korábbankeletkezetteredménytartalék terhéreszámoljael.Haazaalany tagja,volttagja(örököse)részéretagijogviszonyára tekintetteljuttatbevételt(idenemértveatag szelyesközreműködésénekésatag által teljesítettmellékszolgáltatásnakadíját),akkorazazóválaszthat,hogy aztazaalanyiság időszakaalattkeletkezetteredménytartalékterhére,vagy akobban keletkezett eredménytartalék terhéreszámolja el.”

30. §

AzEvatörvény23. §-aakövetkező (7)bekezdéssel egészül ki:

(7) Azegyesadótörvényekésmáskapcsolódótörvényekmódosításáról,valaminta bevándorlásikülönadórólszóló2018. évi...törvénnyelmegállatott18. §(8)bekezdésétaz azó a2018-ban kezdőaévben választásaszerint alkalmazza.”

31. §

AzEvatörvényakövetkező 24. §-sal egészül ki:

24. § Azetörvényszerintiaalanyiságutolra2018. december 20-igválasztható.”

32. §

Halyát vesztiazEvatörvény10. § (1)-(2)bekezdése.


4.        Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárusról szóló 2005. évi CXX.törvény módosítása

33. §

Azegyszerűsítettközteherviselésihozzárulásrólszóló2005.éviCXX.törvény (a továbbiakbanEkhotv.)Amagánszelytmegilletőtársadalombiztosítási ellátásokalcímea következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A.§Azabevétel,ellenérték,amely azekhoszabályaiszerintadózik,apénzbeli egészségbiztosításiellátások[Tbj.14.§(2)bekezdésb) pont]számításasoránnemvehető figyelembe.”

34. §

AzEkho tv.7.§banaza Tbj.”szövegrészhelyébenazatársadalombiztosítás ellátásairaésamagánnyugdíjrajogosultakról,valaminteszolgáltatásokfedezetérőlszóló

1997. évi LXXX.törvény(a továbbiakban:Tbj.)rendelkezései”szöveglép.

35. §

Halyát vesztiazEkho tv. 13. § (5)bekezdése.

5.       Azállamháztartásegyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi

LIX. törvénymódosítása

36. §

Azállamháztartás egyensúlyátjavítókülönadórólésjáradékrólszóló2006.éviLIX. törvény (atovábbiakban:Különadótörvény)1.§(1)bekezdésehelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(1)A 4/A. §-ban ésa4/D. §-ban megharozottszelykülönadó fizetésérekötelezett.”

37. §

(1)A Különadó törvény4/A. § (4)bekezdésehelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(4)A különaalapja

1.hitelintézetnéla hitelintézetekésa pénzügyi vállalkozásokévesbeszámolókészítésiés könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairólszóló kormányrendelet szerint készített aévetmegezőmásodikaéviévesbeszámolóadataibólszámított módosított mérlegfőösszegvagy azévesbeszámolójátaszámvitelrőlszóló2000.éviC.törvény 3.§(10) bekezdés 2. pontjában megharozottIFRS-ek (atovábbiakban:IFRS-ek)szerint összllító hitelintézetnél azIFRS-ek szerint meghatározottmódosítottmérlegfőösszeg;

2. egyéb pénzügyi szervezetnél:

a) pénzügyivállalkozásnála hitelintézetekésapénzügyivállalkozásokévesbeszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készítettaévet megelőző második adóévi évesbeszámoló adataiból előjelhelyesen számított

aa)kamateredmény, valamint

ab)j-és jutalékeredmény

összevontösszege,vagy azévesbeszámolójátazIFRS-ekszerintösszllítópénzügyi vállalkozásnál azIFRS-ek szerint meghatározottmódosítottmérlegfőösszeg;


b) befektetésivállalkozásnálabefektetésivállalkozásokévesbeszámoló készítésiés könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairólszóló kormányrendelet szerint készített aévet megező  második  aévi éves  beszámoló  adataiból számított korrigált nettó árbevételvagyazévesbeszámolójátazIFRS-ekszerintösszllítóbefektetésivállalkozásnál

azIFRS-ek szerint megharozottmódosítottmérlegfőösszeg;

c) zsdénélatőzsdékésazelszámolóházitevékenységetvégzőszervezetekéves beszámolókészítési és könyvvezetésikötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerintkészítettaévetmegezőmásodikaéviévesbeszámoló adataibólszámított korrigáltnettóárbevételvagyazévesbeszámolójátazIFRS-ekszerintösszllítótőzsdénél azIFRS-ek szerint megharozottmódosítottmérlegfőösszeg;

d) árutőzsdei szolgáltatónál,kockázatitőkealap-kezelőnélazaévetmegezőmásodik aévi éves beszámoló adataiból számított korrigáltnettó árbevétel.”

(2)A Különadó törvény4/A. § (10) bekezdésehelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(10)A különadó bevalsbanszerepelteti:

a) ahitelintézetazadóalapmegharozásakorszámításbavett,abeszámoló,illetveaz IFRS-ek szerintvezetettnyilvántartásaiadataibólszámítottmódosítottmérlegfőösszeget tartalmazó kimutatást,

b) apénzügyivállalkozásazaalapmegharozásakorszámításbavett,abeszámoló, illetve azIFRS-ekszerintvezetett nyilvántartásaiadataibólszámítottkamateredményt, valamintdíj- és jutalékeredményt tartalmazó kimutatást,

c)azárutőzsdeiszolgáltatást  nemkizárólagosanvégzőárutőzsdeiszolgáltató  azéves beszámolóban szereplő értéketés nettóárbevételéből azárutőzsdei szolgáltatásból származó árbevételttartalmazó kimutatást.”

38. §

(1)A Különadó törvény5. § (2)bekezdésehelyébeakövetkezőrendelkes lép:

(2)A4/A.§alapjánmegállatottésbevallottkülönadótaszámvitelrőlszóló2000.évi C.  törvény(atovábbiakban: számviteli  törvény) III. Fejezeteszerinti  beszámolót  készítő pénzügyi szervezetnek azazás előtti eredményterhérekell elszámolni.”

(2)A Különadó törvény5. §-aakövetkező (3)bekezdéssel egészül ki:

(3) A fegyeletiadatszolgáltatásljábólévközifőkönyvirásraésfőnyvikivonat készítésére kötelezettpénzügyiszervezetneka 4/A.§alapjánmegállatottésbevallottéves különadót időanyosankellazévközi eredményben bemutatnia.”

39. §

(1)A Különadó törvény7. § 14. pontjahelyébeakövetkező rendelkezés lép:

(E törvényalkalmazásában)

14. módosított mérlegfőösszeg: az éves beszámoló mérlegében szereplő eszzök

értékének együttes összege(amérlegfőösszeg), csökkentve

a) abankközihitelbőleredő,belföldönszékhellyelrendelkezőadóssalszemben,vagy belföldön fiókteleppel rendelkező adóssal szemben e fióktelep útján fennálló követeléssel,

b)abelföldönszékhellyelrendelkezőhitelintézet,pénzügyivállalkozásvagy befektetési vállalkozás által kibocsátott, valamint a belföldön fiókteleppel rendelkező hitelintézet,