Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) alapvetően módosította a szakképzési hozzájárulás kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat.

Az új szabályok szerint a 2012. január 1-jét követő időszak tekintetében a szakképzési hozzájárulásra kötelezett teljes adózói kör a bevallását előleg rendszerben az adóhatósághoz kötelezett benyújtani. Az előleg bevallási kötelezettséget a 1212-es bevallás keretében – először a 2012. január hónapról – 2012. február 12-éig elektronikus úton kell teljesíteni.

A hozzájárulásra kötelezett az 1-11. hónap tekintetében előleg bevallásokat teljesít.

Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy az alábbiakban ismertetett csökkentő tétel időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a törvényi feltételek teljesülése esetén visszaigényelhető.

Az adózó a megállapított előleg összegét a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára fizeti meg (NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla: 10032000-06056061), illetve amennyiben visszaigénylésre jogosult, akkor az Art. szabályai szerint gyakorolhatja visszaigénylési jogosultságát.

Éves elszámolásról teljesítendő bevallás

A hozzájárulásra kötelezett az előleg bevallásain túlmenően az éves kötelezettségéről elszámoló bevallást köteles benyújtani az alábbi szabályok szerint.

A hozzájárulásra kötelezett
a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,
b) a csökkentő tétel éves összegét,
c) az éves bruttó kötelezettség és a kötelezettség csökkentő összeg különbözeteként megállapított éves nettó kötelezettségét maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő év február 25. napjáig az állami adóhatóságnak. Az éves elszámolásról szintén a 1212-es bevallás keretében adnak számot a kötelezettek.

Különbözet bevallás

A kettős könyvvitelt vezető, eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának a meghatározásához szükséges, az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig az árbevétele összetételének alakulásában bekövetkezett - az éves bevallásában figyelembe nem vett - változása esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig a társasági adóról készítendő bevallásában vallja be, fizeti meg vagy igényli vissza.

A kötelezettség alapja és mértéke és megállapítása

A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást a naptári évre állapítja meg.

A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja, mértéke a szociális hozzájárulási adóalap 1,5 százaléka (a továbbiakban: bruttó kötelezettség).

Nem köteles szakképzési hozzájárulásra

 • a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet,

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 3. § f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató - feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik - az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adóalap után,

 • az egyéni vállalkozó a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,

 • az egyéni cég, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda tevékenységében a személyesen közreműködő tag a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját, valamint

 • a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után.

Az előzőekben említett adózók közül az egészségügyi szolgáltatók és a közhasznú nonprofit gazdasági társaságok a szociális hozzájárulási adó alapját a szakképzési hozzájárulás megállapítása során az alábbiak szerint határozzák meg.

A szakképzési hozzájárulás kiszámításához

 • a számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó árbevétele arányában,

 • az előző pont alá nem tartozó egyéb hozzájárulásra kötelezettnek az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját az éves bevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában,

 • a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a 2. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott kedvezményezett tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában kell megosztania.

A kötelezettség teljesítésének módjai

Gyakorlati képzés szervezése:

a) a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint

 • a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján, az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, vagy

 • a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is - szervezésével,

b) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével, amennyiben a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulásra kötelezett a felsőoktatásról szóló törvény 31. § (1) bekezdése alapján együttműködési megállapodást kötött,

Pénzbeli befizetés:

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségét nem gyakorlati képzés szervezésével teljesíti a bruttó kötelezettségét az állami adóhatóságnál vezetett számlára történő befizetéssel teljesíti.

Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett kötelezettségét részben vagy időszakosan teljesíti gyakorlati képzés szervezésével, a bruttó vagy az alábbi szabályok szerint megállapított nettó kötelezettségét fizeti meg az adóhatóság által vezetett számlára.

A kötelezettség csökkentő tétel megállapítása

A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét

 • a 2012. évre vonatkozóan 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján,

 • a 2012. évet követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott alapnormatíva alapján,

az erről szóló kormányrendeletben (280/2011. (XII. 20) meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel (a továbbiakban: csökkentő tétel) csökkentheti.

Szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakközépiskolával vagy szakiskolával (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét az alábbiakban meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.

Az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani.

A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

Szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét az alábbiak szerint meghatározott csökkentő tétel összegével csökkentheti.

A csökkentő tétel éves összegét a tárgyévre vonatkozóan - amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összege és az alábbiak szerint ismertetett, a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó szakmacsoportos súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmacsoport Szakmacsoportos
sorszáma

megnevezése

súlyszorzó
1. Egészségügy 0,9933
2. Szociális szolgáltatások 0,6279
3. Oktatás 0,6488
4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 0,8245
5. Gépészet 1,2882
6. Elektrotechnika-elektronika 1,2476
7. Informatika 0,7872
8. Vegyipar 0,8347
9. Építészet 1,2781
10. Könnyűipar 1,2359
11. Faipar 1,2011
12. Nyomdaipar 0,7871
13. Közlekedés 0,7609
14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 0,6160
15. Közgazdaság 0,7118
16. Ügyvitel 1,1143
17. Kereskedelem 1,0513
18. Vendéglátás 1,2846
19. Egyéb szolgáltatás 0,8406
20. Mezőgazdaság 1,1819
21. Élelmiszeripar 1,2622

Amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor tanulónként a csökkentő tétel éves összege az alábbi szabályok szerint számított havi csökkentő tételek összege.

A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan a tanulónként számított csökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi.

Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a csökkentő tétel havi összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.

Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel havi összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni.

Gyakorlatigényes alapképzési szak

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét az alábbiak szerint számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.

A hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-zal történő elosztásával kell kiszámítani.

A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan a csökkentő tétel havi összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

Visszaigénylés

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag tanulószerződésen alapuló gyakorlati képzés szervezésével teljesíti, és a csökkentő tétel összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt az állami adóhatóságtól visszaigényelheti. Az állami adóhatóság a visszatérítés tekintetében az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.

A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg az előzőek szerinti visszatérítés.

A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró összeg kiutalását vagy átvezetését legkorábban a bevallás esedékességének napjától kezdeményezheti.

Forrás: www.apeh.hu