Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

2014. évi CII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról*


                 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy
                 –          a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor mindenkor
                             ésszerű keretek között kell, hogy működjön,
                 –          segítse a munkavállalók testi és lelki egészségének megőrzését, továbbá megfelelő
                             pihenőidőt biztosítson,
                 –          megfelelő egyensúlyt kell teremteni a kereskedelmi tevékenység gyakorlásának
                             szabadsága, valamint a vasárnap, illetve munkaszüneti napokon dolgozók
                             érdekei között,
                 –          ha a kereskedelem szabadságának érdeke és a magyar társadalom legfontosabb
                             építőkövének, a családnak a védelméhez fűződő érdeke összeütközésbe kerül,
                             akkor a családi közösségek megtartóerejét kell erősíteni, a következő törvényt
                alkotja:


                1. A törvény hatálya


1. §    (1) E törvény hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kiskereskedelmi tevékenységre
                tejed ki, függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó
                vagy időszakonként változó helyszínen folytatják.
          (2) E törvény hatálya nem terjed ki
                1.      a gyógyszertárak nyitva tartására;
                2.      a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;
                3.      a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva
                         tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző – a pályaudvar üzemeltetőjével
                         egyetértésben – határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe meddig terjed;
                4.      a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;
                5.      az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi
                         intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre;
                6.      a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
                7.      a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
                8.      az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
                9.      a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;
               10.     a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
               11.     a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
               12.     a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
               13.     a vendéglátásra;
               14.     a világörökségi területen található üzletekre, valamint
               15.     a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi
                         tevékenységre.
         (3)  Az e törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben nem
               szabályozott kérdésekben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
               (a továbbiakban: Kertv.) 6. §-át kell alkalmazni.


               2. Értelmező rendelkezések


2. §         E törvény alkalmazásában:
               1.       advent: a december 24-ét megelőző negyedik vasárnappal kezdődő,
                         karácsonyig tartó időszak;
               2.       általános zárvatartási időszak: az e törvény 3. és 4. §-ában meghatározott
                         nyitvatartási időn túli időszak;
               3.       helyi termelői piac: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
               4.       kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység: a Kertv.-ben
                         meghatározott fogalom;

               5.       kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott
                         fogalom;
               6.       kiskereskedelmi nap: a vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével a
                         naptári hét többi napja, továbbá a külön jogszabály által meghatározott
                         munkanap;
               7.       kiskereskedelmi tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott fogalom, ide nem
                         értve a vendéglátást, a szabadidő eltöltésével közvetlenül összefüggő
                         szolgáltatási tevékenységet, valamint a kereskedelmi ügynöki tevékenységet;
               8.       munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben
                         (a továbbiakban: Mt.) meghatározott nap;
               9.       piac: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
             10.       segítő családtag: az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég tagjának, a
                         gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy
                         tagjának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 8:1. § (1)
                         bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, aki a
                         kereskedelmi tevékenység folytatásában személyesen vesz részt;
             11.       sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvényben
                         (a továbbiakban: Stv.) meghatározott fogalom;
             12.       sportrendezvény: az Stv.-ben meghatározott fogalom;
             13.       újságot árusító üzlet: az az 50 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel
                         rendelkező üzlet, amelyben a keletkező árbevétel legalább kétharmada újság,
                         napilap, folyóirat, periodikus kiadvány értékesítéséből származik;
             14.       üzlet: kiskereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt
                         épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség,
                         ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet
                         vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; továbbá
                         bármely olyan állandó vagy ideiglenes értékesítési hely, ahol kereskedelmi
                         tevékenységet folytatnak, ideértve a mozgóboltot is;
            15.        vásár: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
            16.        vendéglátás: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
            17.        virágot árusító üzlet: az a 150 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel
                         rendelkező üzlet, amelyben a keletkező árbevétel legalább kétharmada vágott
                         virág (vágott zöld), illetve cserepes dísznövény értékesítéséből származik.


            3. A vasárnapi munkavégzés tilalmáról


3. §      Üzlet – törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
             kormányrendeletben meghatározott kivételekkel –
             a) kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva,
             b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.


4. § (1) A 3. §-tól eltérően az üzletek
             a) adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra,
             b) december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá
             c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra
                 között nyitva tarthatnak.
       (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adventre, illetve c) pontja szerinti egy vasárnapra
             vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles előzetesen a
             kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenteni.
             A kereskedelmi hatóság a bejelentett időpontokról nyilvántartást vezet.
       (3) Ha december 24-e vasárnapra esik, abban az esetben az üzletek az (1) bekezdés
             b) pontja szerinti nyitvatartási időben tarthatnak nyitva.
       (4) Kiskereskedelmi tevékenységet üzletben csak a törvény által lehetővé tett nyitvatartási
             időben lehet folytatni. Mindazokat a vásárlókat, akik a nyitvatartási időn belül beléptek
            az üzletbe, a nyitvatartási időn túl – legfeljebb további fél órán belül – ki lehet szolgálni.

 

            4. Különös rendelkezések az üzletek egyes csoportjaira nézve


5. § (1) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően, a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet
             a) kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra,
             b) vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra

             között nyitva tarthat.
        (2) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító
             üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat.
        (3) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően a sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap
             és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak.
        (4) Kormányrendelet az adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az
             idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak
             számára és a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzletek nyitva tartására az e
             törvénytől eltérő szabályokat is megállapíthat.


6. §      Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános
            zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban
            kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég
            tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy
            tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi
            tevékenységet.


            5. A vasárnapi munkavégzés tilalmának ellenőrzése


7. § (1)Az e törvényben foglalt rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság
            ellenőrzi. Az e törvényben foglalt, a nyitvatartási időre, az általános zárvatartási
            időszakra és az az alóli kivételekre vonatkozó előírások a fogyasztóvédelemről szóló
            törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
       (2)Az e törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
            előírtak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság – a fogyasztóvédelemről szóló
            törvényben írt jogkövetkezmények bármelyikének alkalmazása mellett – köteles
            a) az első jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra,
            b) a második jogsértés esetén 30 napra,
            c) a harmadik jogsértés esetén 90 napra,
            d) bármelyik következő jogsértés esetén 365 napra
            az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni.
      (3) Az újságot árusító üzletben, valamint a virágot árusító üzletben tevékenységet folytató
            köteles a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására hitelt érdemlően igazolni, hogy az
            árbevételre vonatkozó e törvényben meghatározott követelményeknek – az ellenőrzés
            kezdő napját megelőző éves időszak átlagában – megfelel.
      (4)  Arról, hogy az üzletben kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy a 6. §-ban
            foglaltaknak megfelel, a kereskedő az ellenőrzéskor köteles teljes bizonyító erejű
            magánokirati formában nyilatkozni, amelyet – kétség esetén – a fogyasztóvédelmi
            hatóság felhívására köteles hitelt érdemlően – de legalább közokiratba foglalt
            nyilatkozattal – igazolni.
      (5)  A kereskedelmi hatóság a fogyasztóvédelmi hatóság megkeresésére tájékoztatást ad
            az üzlet üzemeltetőjének a 4. § (2) bekezdése szerinti bejelentéseiről.


           6. Záró rendelkezések


8. §     Felhatalmazást kap a kormány, hogy az adott település (településrész) sajátosságaira
           – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a
           foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzletek 3. §-tól
           eltérő nyitva tartása engedélyezésének részletes feltételrendszerét és a mérlegelés
           szempontjait, továbbá az eljárás részletes szabályait rendeletben megállapítsa.


9. §    Ez a törvény 2015. március 15-én lép hatályba.


10. § (1) A Kertv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
                „(1) Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a
                lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével – a kiskereskedelmi szektorban történő
                vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott
                jogszabályok, valamint e törvény keretei között – a kereskedő állapítja meg.”

          (2) Hatályát veszti a Kertv. 6. § (3) bekezdése.
          (3) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
               „(4) A települési önkormányzat képviselő-testülete (Budapesten a kerületi önkormányzat
               képviselő-testülete, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület
               tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése) – a helyi sajátosságok
               figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja
               a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásának a kiskereskedelmi
               szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvényben és a
               felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben foglalt feltételei további korlátozását,
               valamint
               b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve
               vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság,
               illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatokhoz igazodó összegű
               felügyeleti díjat.”
          (4) A Kertv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
               „(5) A kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból – a lakók egészséges
               életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében – a külön
               jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai
               (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását – korlátozhatja akkor is, ha az üzlet a
               kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény
               vagy a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet rendelkezései alapján nyitva
               tarthat. A korlátozás keretében a kereskedelmi hatóság a jogsértő állapot
               megszüntetéséig kötelező éjszakai zárvatartási időszakot rendelhet el.”
          (5) A Kertv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
               „(5) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat
               képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott
               terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az üzletek éjszakai
               (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó összegű
               felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló
               elszámolás módját, valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben
               szabályozza.”


11. §      Az Mt. 101. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
               „(1) Vasárnapra rendes munkaidő
               a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
               b) az idényjelleggel,
               c) a megszakítás nélkül,
               d) a több műszakos tevékenység keretében,
               e) a készenléti jellegű munkakörben,
               f ) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
               g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához
               – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
               h) külföldön történő munkavégzés során,
                i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet,
               a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási
               tevékenységet folytató munkáltatónál, valamint
               j) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény
               keretei között foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.”


                                       Áder János s. k.,                          Kövér László s. k.,
                                      köztársasági elnök                 az Országgyűlés elnöke