Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

69/2012. (IV.6.) Korm. rendelete

a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló kormányrendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében, a 11. § tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiegészítő munkáltatói támogatás előirányzata (a továbbiakban: előirányzat) e rendelet szabályai szerint használható fel.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) átlagos statisztikai állományi létszám: a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 2012. január 1-jei állapot szerint közzétett útmutató szerint számított létszám;

b) bruttó átlagkereset: a munkaadó szintjén a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 2012. január 1-jei állapot szerint közzétett módszertan szerint számított bruttó átlagkereset;

c) munkaigényességi mutatószám: a személyi jellegű ráfordítások és a munkaadó összes ráfordításainak arányát kifejező mutató;

d) csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet), az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet, valamint az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás.

3. §

(1) Az előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtható a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó munkaadónak a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez.

(2) A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó
a) írásban nyilatkozik arról, hogy a bérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelést legkésőbb 2012. június 30-áig valamennyi munkavállalója számára 2012. január 1-jétől – visszamenőlegesen is – biztosítja,
b) 2012-ben az átlagos statisztikai állományi létszámát a 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszámához képest nem csökkenti,
c) 2012-ben meghozott döntése alapján a munkáltatói kezdeményezésen alapuló munkaidő-csökkentéssel érintett létszáma nem haladja meg a 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszám 20%-át,
d) szintjén számított 2011. évi bruttó átlagkereset nem éri el a 215 000 Ft/hó összeget.

(3) A támogatás nem nyújtható annak a munkavállalónak a foglalkoztatásához, akire tekintettel a munkaadó
a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 16. §-a és 18. §-a,
b) a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet,
c) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti támogatásban részesül.

(4) Nem nyújtható támogatás annak a munkaadónak, akinek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott.

4. §

(1) A támogatás mértéke a 2012. évi elvárt béremelésből legfeljebb 3 százalékpontnak megfelelő rész tizenkét hónapra számított összege és az ezen összeg után fizetendő szociális hozzájárulási adó együttes összege, amelyet a munkaügyi központ legfeljebb két részletben folyósít a munkaadó részére.

(2) Ha a munkaadó által foglalkoztatott munkavállalók 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszáma elérte az 5 főt, a támogatási igény mértékének el kell érnie legalább az évi 100 000 Ft-ot.

5. §

(1) A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

(2) A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a támogatás nyújtását megelőző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatások támogatástartalmáról.

(3) Nem kell alkalmazni az 1998/2006/EK bizottsági rendeletben foglaltakat, ha a támogatást kérő egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy nonprofit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

6. §

Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását és a kifizetett támogatást vissza kell fizetni, ha a munkaadó a 3. § (2) bekezdés a)–c) pontjában foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.

7. §

A támogatás működtetésére, felhasználásának ellenőrzésére és nyilvántartási rendszerének informatikai kialakítására az előirányzat legfeljebb 1%-a használható fel.

8. §

(1) A támogatás pályázati eljárás alapján nyújtható.

(2) A pályázati kiírást és a pályázati úton nyújtott támogatás feltételeit a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(3) A pályázatot a munkaadó székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani.

(4) A támogatásról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
a) a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó munkaigényességi mutatószámának és
b) a munkaadó szintjén számított bruttó átlagkereset összegének, valamint
c) a munkaadó szabad csekély összegű (de minimis) keretének figyelembevételével a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti adatokat a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter megkeresésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bocsátja – az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet] szerinti nyilvántartási rendszer alapján – rendelkezésre.

(6) A (4) bekezdés szerint meghozott döntés alapján a munkaügyi központ egységes feltételrendszer alapján köt hatósági szerződést a munkaadóval.

(7) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás megállapítására, folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásban az Flt. 21. §-át, 54. § (2) és (6) bekezdését és 55–57. §-át alkalmazni kell.

(8) A (6) bekezdés szerinti hatósági szerződésben a munkaadót tájékoztatni szükséges a támogatás összegéről és annak csekély összegű (de minimis) támogatás jellegéről. A szerződésben utalni kell a csekély összegű (de minimis) támogatás uniós jogalapjának címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét euróban kifejezve.

(9) Ha az e rendelet keretében igényelt támogatás a munkaadó által igénybe vett más csekély összegű (de minimis) támogatásokkal együttesen meghaladja a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott küszöbértékeket, akkor a pályázatban foglalt támogatási igény ezen küszöbértékek nagyságáig hagyható jóvá.

(10) A munkaügyi központ a (6) bekezdés szerinti hatósági szerződésben foglalt agrárágazati támogatási adatokról kedvezményezettenkénti bontásban 10 napon belül tájékoztatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt a 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartási rendszer működtetése érdekében.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet, valamint az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. §

(1) A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A munkavállaló munkakörének 2011. október 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011. évi rendszeres bért és annak összetevőit a munkavállaló új munkakörével azonos vagy hasonló munkakörben dolgozók átlagos béradatai alapján kell meghatározni. Ilyen munkakör hiányában a 2011. november 1. napja és 2011. december 31. napja közötti időszakban bekövetkezett munkakör változás esetén a 2011. évi rendszeres bért és annak összetevőit a munkakör változást követő 2011. évi időszak tényleges béradatai alapján kell meghatározni. Az e bekezdésben foglaltak a bércsökkenéssel járó munkakör változások esetén – ide nem értve az egészségkárosodás miatt bekövetkező munkakör változást – a munkáltató 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszámának legfeljebb 5%-áig, de legalább egy fő esetében alkalmazhatók.”

(2) Az R. 2. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (2) bekezdéstől eltérően a kölcsönzött munkavállaló munkabére elvárt mértékű emelésének kiszámításánál 2011. évi munkabéren a 2011. november 1. napja és 2011. december 31. napja közötti időszakban megállapított utolsó, rendszeres bérpótlékaival növelt személyi alapbérének vagy százszázalékos teljesítménybérének egész havi átlagát kell érteni.”

(3) Az R. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1)–(6) bekezdéstől eltérően a kölcsönzött munkavállaló tekintetében az elvárt béremelés akkor is teljesítettnek tekintendő, ha a kölcsönbeadó a kölcsönzött munkavállaló munkabérét olyan összegben állapítja meg, amely a kölcsönvevőnél a vele azonos vagy hasonló munkakörben munkaviszonyban foglalkoztatottakat az elvárt béremelés végrehajtását követően – a kölcsönvevő nyilatkozata alapján – megilleti.”


Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök