ÁSZF

2022.05.30.

Érvényes 2022.05.30-tól

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.munkaugyiforum.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.munkaugyiforum.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható.

 1. Szolgáltató adatai

Cég neve: Munkaügyi Fórum Kft.
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Szilágyi utca 58.
Cégjegyzékszám: 13-09-134605
Adószám: 11739597-2-42
Képviselő: Erzse Tibor
E-mail: ugyfelszolgalat@munkaugyiforum.hu Telefonszám: +36 30 661 2775
Bejegyző hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság

 

 1. Jogszabályok

2.1.

 1. évi CVIII. törvény 5. § alapján létrejött általános szerződési feltétel.

2.2.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. Vásárló

Vásárló alatt értjük valamennyi természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 1. Érvényesség

A Munkaügyi Fórum Webáruházban való böngészéssel és a Munkaügyi Fórum Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

4.2.

A Vásárló az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken keresztül tájékozódhat vagy léphet kapcsolatba a Munkaügyi Fórum Webáruházzal.

 1. Munkaügyi Fórum partnerek

A Munkaügyi Fórum webáruházába forgalmaz mások által létrehozott szolgáltatást és terméket.

A Munkaügyi Fórum webáruházon keresztül forgalmazott szolgáltatások és termékek esetén a szerződés a vásárló és a partner között jön létre. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogok a Munkaügyi Fórum Partnernél közvetlenül érvényesíthetők. A Munkaügyi Fórum nem vállal felelőséget a forgalmazott termékek minőségét illetően, továbbá nem vállal felelősséget a vásárló és a Partner által létrejött szerződés hibás teljesítéséért vagy a szerződés elmaradásáért. A Munkaügyi Fórum nem vizsgálja a forgalmazott szolgáltatások termékek minőségét.

 1. A rendelés menete

A Munkaügyi Fórum webáruházban való vásárlás feltétele, hogy a Vásárló a szerződéshez szükséges adatait megadja, elolvassa a szerződési feltételeket és azzal egyetértsen. A Vásárló adatait az adatvédelmi irányelveknek megfelelően kezeli a Szolgáltató.

A díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások és termékek igénylése esetén a Vásárlónak a regisztrációhoz szükséges adatokat kell megadnia.

A vásárlás a Munkaügyi Fórum webáruház honlapon történik. A Vásárlónak a kosárba kell helyezni a szolgáltatásokat és termékeket. majd a fizetési oldalon meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat.

6.1.

A rendeléséről visszaigazoló levelet kap. A Munkaügyi Fórum webáruház feldolgozza a rendelését és a fizetés módjáról is információt nyújt a Vásárlónak. A vásárlás a fizetéssel lesz teljes. Ez után a Munkaügyi Fórum honlapja a rendelés teljesítést végzi. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon

6.2

A Munkaügyi Fórum webáruházában egyes szolgáltatások és termékeknél melyeken fel van tűntetve az árajánlat vagy további információ kérése a termék/szolgáltatásának igénybevételének feltétele, hogy a Vásárló valós adatokat adjon meg, hogy a Szolgáltató vagy Partner fel tudja venni vele a kapcsolatot és árajánlatot tudjon küldeni számára. Ebben az esetben a szolgáltatás teljesítése a jóváhagyott árajánlat, szolgáltatási szerződés és fizetés után jön létre.

6.3

A Munkaügyi Fórum webáruházban proforma számla alapján utalással lehetséges fizetni.

 

 1. Termékek és szolgáltatások leírása

Munkaügyi Fórum Kiemelt Partnertagság –

A Munkaügyi Fórum előfizetéses szolgáltatása mely tartalmazza a virtuális fórumhoz való korlátlan hozzáférést az előfizetés ideje alatt, továbbá a tudástár használatát. A virtuális fórumban korlátlan mennyiségű kérdést tehet fel a szakértők számára. A Partnertag évi 1 óra telefonos konzultációra jogosult egy szakmai témában egy szakértővel. A Partnertag jogosult további Munkaügyi Fórum által kijelölt kedvezményeket igénybe venni a a Munkaügyi Fórum és partnerei szolgáltatásából termékeiből.

A Kiemelt Partnertagság kizárólag cégek vállalkozók vehetik igénybe a kizárólagosság elve miatt. Tehát magán személyek nem vehetik igénybe.

Munkaügyi Fórum szolgáltatások köre-

A Munkaügyi Fórum tanácsadói szolgáltatásait cégek és vállalkozók vehetik igénybe. A szolgáltatások leírását és a rendelés menetét minden esetben a honlapon találja. Egyes szolgáltatások esetén a webáruházban történő rendelés nem jár kötelezettséggel mert a szolgáltatás igénybevételének feltétele az árajánlat és megbízási szerződés megléte ezáltal a webáruházi megrendelés csak igény jelzés a Szolgáltató számára.

Munkaügyi Fórum digitális termékei

A webáruházban található díjmentes és díjköteles segédanyagok dokumentum mintacsomagok és digitális alkalmazások igénybevételére van lehetőség.

A munkaügyi segédanyagok a hatályos Munka törvénykönyve és a vonatkozó aktuális rendelkezések alapján készülnek. A Munkaügyi Fórum a segédanyagok, nyilvántartások, kalkulációs táblázatok helytelen felhasználása vagy hibás adatokkal való kitöltéséért nem vállal felelősséget.

Munkaügyi Fórum virtuális fórum használata-

A virtuális fórum használata 2 hétig díjmentes. A fórum korlátlan használta a Kiemelt partnertagság keretén belül elérhető. A Fórum használatára külön szabályzat vonatkozik melyet itt ér el:

www.munkagyiforu,.hu/forumszbalyzat

Munkaügyi Fórum Partnereinek termék szolgáltatási köre-

A Munkaügyi Fórum webáruház az 5. pont alapján forgalmazza Partnerei szolgáltatását és termékeit. A termékek és szolgáltatások leírása a honlapon található. A Partner termékek szolgáltatások igénybevétele során a Munkaügyi Fórum az igényléshez szükséges adatokat továbbítja a partner számára.

 

 1. Elállás joga

A Vásárló a Munkaügyi Fórum által készített szolgáltatásokra és termékek esetében élhet az elállási jogaival. A Munkagyi Fórum Partnerei termékeit is forgalmazza melyek igénybevételét az elállási joggal kapcsolatban, a partner Szolgáltatónál tudja érvényesíteni.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől,

visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

 1. Jótállás és kellékszavatosság

9.1.

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

9.2.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy, a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

 

9.3.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

9.4.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

9.5.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

9.6.

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

A Vásárló a Munkaügyi Fórum által készített szolgáltatásokra és termékek esetében élhet a termékszavatossági jogaival. A Munkaügyi Fórum Partnerei termékeit is forgalmazza melyek igénybevételét a termékszavatossági joggal kapcsolatban, a partner Szolgáltatónál tudja érvényesíteni.

 

9.7.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

9.8.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

9.9.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

9.10.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

9.11.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában

nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

 1. Szerzői jogok

 A Munkaügyi Fórum és Partnerei által készített digitális és nyomtatott kiadványai segédanyagait szerzői jogok illetik meg. A Munkaügyi Fórum szolgáltatásainak és termékeinek tovább értékesítése, sokszorosítása és engedély nélküli felhasználása szigorúan tilos és büntető eljárást von maga után. A Munkaügyi Fórum szellemi termékeinek felhasználása kizárólag előzetes engedély birtokában tehető meg. További kérdése esetén forduljon az ugyfelszolgalat@munkaugyiforum.hu email címre.

 

 1. Adatvédelem

 A Munkaügyi Fórum weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: www.munkaugyiforum.hu/adatkezeles

 

2022.május 30.