A Kormány 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelete a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól

2022.10.07.

Hatályos 2022.10.06-tól (napjainking)

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló

 1. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § E rendelet alkalmazásában
 2. kártyabirtokos: a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.)

Korm. rendelet [a továbbiakban: 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] alapján Széchenyi Pihenő Kártya juttatásban részesülő magánszemély,

 1. pénzforgalmi szolgáltató: a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti pénzforgalmi szolgáltató,
 2. Széchenyi Pihenő Kártya: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)
 3. § (5) bekezdés d) pontja szerinti fizetési eszköz,
 4. Széchenyi Pihenő Kártya juttatás: az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatás.
 5. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, az utalást követő legalább 365 napos

időszak alatt fel nem használt pénzeszköz erejéig és terhére egyszeri díjat számít fel március 20. és szeptember 20. napján. A díj nem számítható fel azon pénzeszközre, amely után e rendelet szerinti díjat már számoltak fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díj mértéke a fel nem használt pénzeszköz 15%-a, de legalább 100 forint. 100 forintnál alacsonyabb összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege megegyezik a fel nem használt összeggel.

 1. § (1) A 2. §-ban meghatározottak szerint felszámított díj
 2. a) 50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártyával összefüggésben

közvetlenül felmerülő működési költségeire és marketingköltségeire fordítja;

 1. b) 50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

(nyilvántartási szám: 20-01-0001187, székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III. em. 4.) részére ajánlja fel, és fizeti meg a díj felszámítását követő 10 napon belül.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató a 2. § szerinti díj felszámításának napja előtt 90 nappal tájékoztatja a kártyabirtokost a Széchenyi Pihenő Kártya 2. § (1) bekezdése szerinti, fel nem használt egyenlegéről és a fel nem használt pénzeszköz utáni, előzetesen számított, 2. § szerinti díj összegéről.

(3) A pénzforgalmi szolgáltató a naptári év április 5. és október 5. napjáig tájékoztatja a turizmusért felelős minisztert

a 2. § szerint felszámított és levont díj összegéről, e díj felhasználásáról, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezetnek átutalt díj összegéről.

 1. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 1. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius

katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi

következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

(1) A 2. §-t a 2022. október 15. napját követően jóváírt juttatásokra kell alkalmazni.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató 2023. május 31. napján a 2. § (2) bekezdése szerinti díjat számítja fel a Széchenyi Pihenő

Kártyához kapcsolódó fizetési számlára 2022. október 15. napjáig Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt és

azon jóváírt fel nem használt pénzeszközök erejéig és terhére.

(3) A 3. § (1) bekezdését a (2) bekezdés szerint felszámított díjra is alkalmazni kell.

(4) A (2) bekezdés szerinti pénzeszközökre vonatkozó, a 3. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a pénzforgalmi

szolgáltató 2023. január 15. napjáig teljesíti.

(5) A pénzforgalmi szolgáltató a (2) bekezdés alapján felszámított és levont díjról szóló, a 3. § (3) bekezdése szerinti

tájékoztatást 2023. június 15. napjáig teljesíti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Ajándék munkaügyi segédanyagok és naptárak a 2024-es évre - Munkaügyi Fórum