A Kormány 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről

2022.03.07.

Hatályos 2022.05.02-től (napjainking)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 6. alcíme.

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 28/J. §-sal egészül ki:

„28/J. § A koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről szóló 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1–2. §-ra, valamint 5–7. §-ra tekintettel az R8. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”

3. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. alcíme,

b) 1/A. alcíme,

c) 3. alcíme,

d) 13. alcíme,

e) 14. alcíme,

f ) 24/A. §-a,

g) 24/B. §-a.

3. A tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

4. § Hatályát veszti a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet.

4. A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) A munkáltató döntésétől függően, de legkésőbb 2022. április 1-jén – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – megszűnik az e rendelet alapján elrendelt vagy alkalmazott fizetés nélküli szabadság, illetve illetmény nélküli szabadság.

(2) A munkáltató – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon haladéktalanul tájékoztatja az érintett személyt a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség helyreállásának kezdő időpontjáról.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti bentlakásos ellátást nyújtó szociális szolgáltatónál, intézményben,

b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti honvédelmi szervezetnél – ideértve a Hjt. és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozó, nem honvédelmi szervezetnél foglalkoztatottakat is – foglalkoztatott személyekre.”

6. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. § (1) bekezdés a)–e) és h)–k) pontja,

b) 1. § (2) bekezdésében az „a)–d), g) és h) pontja” szövegrész, valamint az „[ideértve az (1) bekezdés j) pontja szerinti szervet is]” szövegrész,

c) 1. § (4) bekezdésében az „e) vagy” szövegrész,

d) 2. § (5) bekezdés e) pontja,

e) 2. § (14) bekezdés a) és b) pontja,

f ) 2. § (15) bekezdése,

g) 2/B. §-a,

h) 4. § (1) bekezdése.

5. A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

7. § Nem lép hatályba a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a) 1. alcíme,

b) 2. alcíme,

c) 5. alcíme,

d) 6. alcíme,

e) 8. alcíme.

6. Egyes, a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

8. § Hatályát veszti

a) a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet,

b) az egyes kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottait érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 634/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet,

c) a koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet.

7. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

9. § Hatályát veszti a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet.

8. Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése

10. § Hatályát veszti az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól szóló 31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet.

11. § Hatályát veszti

a) a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról szóló 33/2020. (VIII. 30.) BM rendelet,

b) a járványügyi készültségi időszakban a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról szóló 13/2020. (VIII. 31.) KKM rendelet,

c) a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet,

d) a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet,

e) a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet.

9. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. március 7-én lép hatályba.

(2) A 14. § 2022. március 21-én lép hatályba.

(3) Az 5. alcím 2022. május 1-jén lép hatályba.

13. § (1) 2022. április 1-jén megszűnik a 8. § szerinti kormányrendelet alapján elrendelt vagy alkalmazott fizetés nélküli, illetve illetmény nélküli szabadság.

(2) A munkáltató – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon haladéktalanul tájékoztatja az érintett személyt a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség helyreállásának kezdő időpontjáról.

14. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök