Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a 2017. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben jelöli ki a Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására a munkavédelmi valamint a munkaügyi hatóságokat.

A munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatóság az ellenőrzési tevékenységét a miniszter által megállapított és közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi.

A munkavédelemró7 szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 81/A. S alapján a következő irányelveket adom ki:

I. Általános elvek

 1. A munkavédelmi szakmai tevékenység az európai jogi aktusok és a hazai szabályozások maradéktalan megtartására és érvényesítésére, ezáltal a munkahelyeken az elsődleges megelőzés szolgálatára épüljön. A szakmai tevékenység tükrözze a megelőzésre irányuló szemléletet, a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során mutatkozzon meg az elkötelezettség a munkavédelem társadalmi hasznossága iránt.
 2. A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság célja, hogy a munkavédelmi előírások végrehajtását és a megelőzést szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységével következetesen elősegítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok ellenőrzését és megtartását.
 3. A munkavédelmi ellenőrzés célja a munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása.
 4. A munkavédelmi hatóság jogkövető gyakorlatában jusson érvényre a szolgáltató közhatalom elve, a bizalom, a tisztesség és a következetesség, valamint a komplexitás az egységes, fokozatos és arányos intézkedésekben.
 5. Azoknál a munkáltatóknál, akiknél a hatósági intézkedések ellenére nem tapasztalható jogkövető magatartás, teljes hatósági szigorral kell fellépni. Az Mvt. 81.-82. S-ai szerinti esetekben a súlyos veszélyeztetést megvalósító munkáltatóval szemben a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot szab ki. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. S (2) bekezdés a) pontja értelmében a hatóság a kis- és középvállalkozások első esetben előforduló jogsértése esetén sem tekinthet el a bírság kiszabásától, amennyiben a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet.
 6. A munkavédelmi hatóság tartsa meg a jogerősítések rendjét, a közigazgatási határidőket és tegyen hatékony intézkedéseket a bírságok behajtására.
 7. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés a munkahelyen a munkabiztonsági szabályszegések és a munkaegészségügyi kóroki tényezők feltárására és vizsgálatára egyaránt térjen ki. A munkavédelmi eljárások során gyors és szakszerű eljárással segítse a munkavállalókat ért jogsértések felszámolását.
 8. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság minél több olyan munkahelyen folytasson munkavédelmi ellenőrzést, ahol veszélyes munkaes*özt és technológiát alkalmaznak, zajal, kéz—karrezgéssel, veszélyes anyagokkal/keverékekkel, rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával, biológiai kóroki tényezők jelenlétével járó tevékenységet folytatnak.
 9. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság vizsgálja fokozottabban a kiemelt védelemre szoruló munkavállalók csoportjainak (fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalók) foglalkoztatási körülményeit.
 10. A Nemzetgazdasági Minisztérium szakrnai irányításért felelős szervezeti egysége a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintéséről szóló jelentést készít — a munkavédelmi hatóságok és az érintett minisztériumok munkavédelmi irányító tevékenységéről szóló jelentései alapján — a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter részére, közzététel céljából.
 11. A munkavédelmi tartalmú ismeretekről fokozott mértékű tanácsadással kell segítséget adni — különösen a mikro, kis- és középvállalkozások, a magánmunkáltatók és a szakképző intézmények, a szakképzésben gyakorlati képzőként részt vevők, valamint a közfoglalkoztatók részére —, hogy ismeret hiány miatt ne történjen szabálytalan munkavégzés, illetőleg ne következzen be munkabaleset vagy egészségkárosodás, valamint már az oktatás során kapjon hangsúlyt a szabályos munkavégzés, a munkahelyi egészség és biztonság.
 12. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok 2017. évben félévente két-két alkalommal tartsanak saját vagy közös rendezésü nyílt napot. Az egyik nyílt nap „A munkában megrokkantak és elhunytak emléknapja” hetében kerüljön megrendezésre.
 13. Az Mvt. 81/A. (2) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott feladatokkal kapcsolatban a részletes teljesítmény mutatókat a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok részére a 2017. évre vonatkozó munkavédelmi szakmai teljesítmény-célkitűzés tartalmazza.
 14. A munkavédelmi oktatások tartalmi vizsgálatát a helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján, elsősorban szabálytalan munkavégzés esetén kiemelten szükséges ellenőrimi.
 15. Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani az ágazat legsúlyosabb veszélyforrásaira.
 16. Kereskedelmi tevékenységek célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani az ágazat munkabaleseti helyzetének javítására.
 17. A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeinek célvizsgálatával kell ráirányítani a figyelmet a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkavállalók speciális munkavédelmi szükségleteire.
 18. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembe vétele alapján tartsanak saját tervezésü célvizsgálatot az indokolt tevékenység, szakma vagy ágazat munkavédelmi ellenőrzésére és a tapasztalatokról szóló számszaki és szöveges összefoglalót küldjék meg a miniszternek.
 19. Cél annak elősegftése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését.
 20. A munkaügyi hatóság jogalkalmazási gyakorlatában a lehetőségekhez mérten kerüljön előtérbe a közigazgatás szolgáltató elve.
 21. A munkaügyi hatósági ellenőrzés, illetve eljárás alapján a munkavállaló garanciális jogainak érvényesítését, egyben a prevenciót szolgáló, a jogszabályoknak megfelelő szükséges és arányos - intézkedéseket, jogkövetkezményeket - az eljárási határidők fokozott betartása mellett - kell alkalmami.
 22. A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak, valamint a munkahelyteremtés támogatása céljából legalább félévente két nyílt nap formájában közvetlen tájékoztatás biztosítása az alapvető foglalkoztatási szabályokról, azok esetleges változásairól. A fö cél, hogy a munkavállalók különösen a pályakezdők, illetve a munkaerőpiacra visszatémi szándékozó álláskeresők ismerjék a munkaviszonyból származó legfontosabb jogaikat és kötelességeiket, illetve a munkáltatók számára egyértelműen körülhatárolható legyen a betartandó és a munkaügyi ellenőrzés keretében vizsgálandó munkajogi előírások köre (prevenció).
 23. A munkaügyi ellenőrzésnek továbbra is kiemelt feladata a munkaszerződés, illetőleg az adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítása. Így különösen a munkabérhez, valamint a Magyarország Alaptörvénye által is biztosított pihenőidőhöz, éves fizetett szabadsághoz való jog érvényesülésének, illetve az ezekhez kapcsolódó valóságnak megfelelő munkaidő nyilvántartására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése.
 24. A munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok törekedjenek az ellenőrzések arányos ágazati elosztására, arra is tekintettel, hogy a megelőző évben munkaügyi jogsértésekkel leginkább érintett ágazatok, illetve ellenőrzésbe a megelőző évben be nem vont egy-egy ágazat is a vizsgálatok része legyen.
 25. A munkaügyi ellenőrzések legalább 20%-a élje el a kereskedelem területén működő munkáltatókat.
 26. A munkavállalók rendezett jogviszonyának biztosítása és a legális (adózó) munkahelyek számának növelése érdekében bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén a munkáltatók legalább 80%-át érintően kell vizsgálni - utóellenőrzés keretében - a döntés végrehajtását.
 27. A munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok a területi sajátosságokat figyelembe véve évente legalább egy alkalommal tartsanak vizsgálatot (akcióellenőrzés, célvizsgálat), tekintettel az illetékességi terület foglalkoztatási helyzetére, a jellemző kiemelt szabálytalanságok visszaszorítása érdekében.
 28. A Nemzetgazdasági Minisztérium szaknłai irányításért felelős szervezeti egysége a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatairól a munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok jelentései alapján a jogszabályok érvényesülésének - visszaigazolása érdekében éves összefoglaló értékelést készít.

II. A munkaügi ellenőrzés elvei

 

1.A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak, valamint a munkahelyteremtés támogatása céljából legalább félévente két nyílt nap formájában közvetlen tájékoztatás biztosítása az alapvető foglalkoztatási szabályokról, azok esetleges változásairól. A fö cél, hogy a munkavállalók különösen a pályakezdők, illetve a munkaerőpiacra visszatémi szándékozó álláskeresők ismerjék a munkaviszonyból származó legfontosabb jogaikat és kötelességeiket, illetve a munkáltatók számára egyértelműen körülhatárolható legyen a betartandó és a munkaügyi ellenőrzés keretében vizsgálandó munkajogi előírások köre (prevenció).

2. A munkaügyi ellenőrzésnek továbbra is kiemelt feladata a munkaszerződés, illetőleg az adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítása. Így különösen a munkabérhez, valamint a Magyarország Alaptörvénye által is biztosított pihenőidőhöz, éves fizetett szabadsághoz való jog érvényesülésének, illetve az ezekhez kapcsolódó valóságnak megfelelő munkaidő nyilvántartására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése.

3. A munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok törekedjenek az ellenőrzések arányos ágazati elosztására, arra is tekintettel, hogy a megelőző évben munkaügyi jogsértésekkel leginkább érintett ágazatok, illetve ellenőrzésbe a megelőző évben be nem vont egy-egy ágazat is a vizsgálatok része legyen.
4. A munkaügyi ellenőrzések legalább 20%-a élje el a kereskedelem területén működő munkáltatókat.
5. A munkavállalók rendezett jogviszonyának biztosítása és a legális (adózó) munkahelyek számának növelése érdekében bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén a munkáltatók legalább 80%-át érintően kell vizsgálni - utóellenőrzés keretében - a döntés végrehajtását.
6. A munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok a területi sajátosságokat figyelembe véve évente legalább egy alkalommal tartsanak vizsgálatot (akcióellenőrzés, célvizsgálat), tekintettel az illetékességi terület foglalkoztatási helyzetére, a jellemző kiemelt szabálytalanságok visszaszorítása érdekében.
7. A Nemzetgazdasági Minisztérium szaknłai irányításért felelős szervezeti egysége a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatairól a munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok jelentései alapján a jogszabályok érvényesülésének - visszaigazolása érdekében éves összefoglaló értékelést készít.
Budapest, 2016. november 02.
Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter nevében és megbízása alapján

Cseresnyés Péter

munkaerőpiacért és képzésért felelős

államtitkár

 

munkaugyi forum belepes 600x50